Nya slättängs förskola

Förskolor i kommunen

Sex förskolor I Bollebygds kommun finner du sex förskolor. En förskola finns i Olsfors, en i Töllsjö och fyra i centralorten Bollebygd.

Söråns förskola

Söråns förskola är en förskola där alla är välkomna. Sörån ligger i samhället Olsfors i Bollebygds östra del, vilket innebär att man har naturen väldigt nära sig. Vi har en stor gård, som utmanar och väcker barnens nyfikenhet och stimulerar deras motoriska utveckling. Gården är varierad och kuperad med bland annat grönområden och buskar.

På Sörån sker det ett ständigt lärande där barnens intressen och erfarenheter står i fokus.

Förskolan består av Sagoslottet där barn mellan 1-3 år går. Trollstigen och Skattkammaren består av barn mellan 3-5 år.

Besöksadress: Boråsvägen, 517 71 Olsforslänk till annan webbplats

Nya Slättängsgårdens förskola

I Töllsjö, 16 km norr om Bollebygd, ligger Nya Slättängsgårdens förskola.

Nya Slättängsgården är beläget mitt i Töllsjö med naturen runt knuten. Förskolan har rymliga och funtionella lokaler. Varje dag serveras mat lagad i det närbelägda KRAV-godkända skolköket. Pedagogerna jobbar med ett måltidspedagogiskt förhållningssätt i vardagen.

Vi är en förskola där vi strävar efter lärande och utvecklling så att alla ska kunna nå så långt som möjligt. Undervisningen sker både planerat och spontant och utgår alltid från barnen. Det är för oss av stor vikt att alla är trygga och trivs på vår förskola samt att vi visar respekt för varandra och ser att olikheter berikar.

Nya Slättängsgårdens förskola har tre avdelningar, Lejonet, Lodjuret och Tigern.

Besöksadress: Horsaredsvägen 2-4, 517 70 Töllsjölänk till annan webbplats

Ekdalens förskola

Vi sätter fokus på det livslånga lärandet genom att ha en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Till grund för vår verksamhet ligger: Trygghet, förhållningssätt, respekt och hänsyn.

På förskolan värnar vi om lekens betydelse där tid och utrymme erbjuds. Vi arbetar ständigt med att utveckla miljön så att den är anpassad efter barnens intressen och väcker nyfikenhet och lärande.

Ekdalen består av två hemvister. Mullvaden där barn mellan 1-3 år går och Igelkotten består av barn mellan 3-5 år.

På Ekdalens förskola finns kommunens omsorg på kvällar, nätter och helger.

Besöksadress: Ekedalsvägen, 517 36 Bollebygdlänk till annan webbplats

Odensgårdens förskola

Vi sätter fokus på det livslånga lärandet genom att ha en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Till grund för vår verksamhet ligger: trygghet, empati och lärande.

Varje dag på förskolan ska vara rolig och meningsfull. Genom lek ges barnen möjlighet att utforska och lära i en trygg och spännande miljö tillsammans med medforskande pedagoger. På förskolan lär sig både liten som stor om livet, om fenomen, om sig själv och om andra.

Vi har en stor gård som utmanar och väcker barnens nyfikenhet och stimulerar deras motoriska utveckling. Gården är varierad och kuperad med bland annat grönområden, buskar, ett litet klätterträd, gungor, sandlåda, cykelslinga och klätterställning. Vår innemiljö erbjuder rymliga utrymmen för barnen att vara på för lek med flera barn tillsammans eller lite mer enskilt.

Förskolan har fyra hemvistet - två för yngre barn och två för äldre barn. Förskolan har också ett eget tillagningskök, där all mat lagas från grunden. Vår vision - förskolan där alla kan

Besöksadress: Lokes Väg 9, 517 36 Bollebygdlänk till annan webbplats

Eriksgårdens förskola

Eriksgården är en förskola där alla är välkomna. Det finns en gemenskap mellan barn, pedagoger och föräldrar. Alla som vistas på förskolan ska känna sig trygga och uppleva att vi visar omtanke för varandra. För detta har vi ett gemensamt ansvar.

På Eriksgården sker det ständigt ett lärande och att vara en del av denna förskola är utvecklande för barn, pedagoger och föräldrar. Lärandet sker i olika utmanande miljöer, såväl inomhus som utomhus. Lärandet sker genom processer med utgångspunkt i barnens behov, erfarenheter och intressen. Vi vill att alla barn på Eriksgårdens förskola skall uppmuntras till nyfikenhet, bli utmanade och se möjligheter.

På förskolan Eriksgården finns det tre avdelningar, Nyfikenheten, Möjligheten och Utmaningen.

Besöksadress: Skräddaregårdsvägen 22, 517 37 Bollebygdlänk till annan webbplats

Krokdals förskola

Krokdals förskola ligger granne med Bollebygdskolan. Förskolan har sex hemvister där man strävar efter att ha åldershomogena grupper och där personalen följer med sin barngrupp i möjligaste mån.

Mitt i förskolan finns torget, en mötesplats för barn, pedagoger och vårdnadshavare. Detta är ett gemensamt utrymme där hela förskolan får möjlighet att träffas och delta i olika aktiviteter och ta del av varandras kompetenser. Förskolans verksamhet bygger på en värdegrund där man tillsammans valt ut ord som är viktiga i arbetet. Dessa värdeord är glädje, trygghet, delaktighet, jämlikhet, respekt och lärande.

Vi arbetar projektinriktat för att nå målen som finns i förskolans läroplan och man använder sig av de estetiska uttrycksformerna så som musik, dans, drama, rörelse och skapande för att nå en högre måluppfyllelse.

Besöksadress: Krokdalsvägen 21, 517 34 Bollebygdlänk till annan webbplats