skolinspektionens logotyp

10 januari 2018

Beslut efter tillsyn i Bollebygds kommun

Skolinspektionen granskar regelbundet landets skolor och förskolor, för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Det kallas för regelbunden tillsyn. Under november månad har Skolinspektionen varit i Bollebygds kommun för regelbunden tillsyn. 

I Bollebygd granskas en skola samt kommunens övergripande ansvarstagande för hela utbildningsområdet. Nu har beslutet kommit gällande huvudmannen, alltså kommunens övergripande ansvar. Beslutet gäller för förskolan, fritidshemmet. förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna.

Det har vid tillsynen framkommit att Bollebygds kommun uppfyller författningarnas krav inom förutsättningar för utbildningen inom samtliga skolformer. Det har även framkommit att Bollebygds kommun uppfyller författningarnas krav inom utveckling av utbildningen inom förskolan, grundsärskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna.

Tillsynen visar att huvudmannen anordnar en utbildning som i huvudsak uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats. Tillsynen visar att det finns brister i arbetet med uppföljning av resultat, analys av resultat och planering av åtgärder utifrån resultat i förskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasieskola.

Bollebygds kommun ska senast den 20 april 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.