Lektion i Örelundsskolan

Grundsärskola

Grundsärskolan är del av det obligatoriska skolväsendet, tillsammans med grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet har grundsärskolan kommunen som ansvarig huvudman. I Bollebygd är alla elever i grundsärskolan integrerade i den allmänna grundskolan. Detta innebär att eleverna går i klasser och grupper tillsammans med andra elever och att de får sitt stöd där. Vid vissa tillfällen kan de få särskilt stöd i annan grupp eller individuellt.

Grundsärskolan skiljer sig väldigt lite från grundskolan

Grundsärskolan har en egen läroplan som innehåller kursplaner och kunskapskrav. De inledande bestämmelserna i läroplanen är i princip de samma som i grundskolan men det skiljer sig sedan när det gäller kursplaner och kunskapskrav. Skolplikten i grundsärskolan är precis som i grundskolan nio år.

Träningsskola är en inriktning inom grundsärskolan

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Elever som läser enligt träningsskolans kursplan går också integrerade i våra skolor.

Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Kommunikation
  • Motorik
  • Vardagsaktiviteter
  • Verklighetsuppfattning

Gymnasiesärskola studeras på annan ort

Bollebygds kommun har ingen egen gymnasiesärskola utan köper platser i andra kommuner.

Vem har rätt att gå i särskolan?

Barn och ungdomar med utvecklingsstörning och som inte bedöms kunna uppnå kunskapskraven i grundskolan har rätt att gå i grundsärskolan. Detsamma gäller barn och ungdomar som fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada föranledda av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
Utbildningen i grundsärskolan och gymnasiesärskolan syftar till att ge dessa elever en till vars och ens förutsättningar anpassad utbildning som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan och gymnasieskolan.