Bok

Gymnasiesärskola

Utbildningen i gymnasiesärskolan är öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Det är elevens hemkommun som beslutar om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan. Beslutet ska föregås av en utredning som innehåller en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Gymnasiesärskolan ger elever med utvecklingsstörning en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

För varje elev upprättas en individuell studieplan. Utbildningen utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Gymnasiesärskolan har 3600 undervisningstimmar om 60 minuter fördelade på 4 år.

Gymnasiesärskolan har en stor flexibilitet för att eleverna utifrån sina förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.