Farligt avfall på Råssa återvinningscentral

Farligt avfall

Vissa typer av avfall anses vara särskilt farliga för miljö och hälsa och är därför klassade som farligt avfall enligt avfallsförordningen. För dessa avfallsslag gäller särskilda regler.

Exempel på farligt avfall:

 • Glödlampor
 • Batterier
 • Läkemedel
 • Oljeprodukter
 • Lösningsmedel
 • Färg, lack och lim
 • Starkt surt eller alkaliskt avfall
 • Avfall som innehåller kvicksilver, kadmium, antimon, arsenik, bly, koppar, silver, tenn, zink eller cyanid
 • Avfall som innehåller PCB
 • Bekämpningsmedel
 • Laboratorieavfall

Var kan jag lämna farligt avfall?

Farligt avfall kan man lämna på Råssa återvinningscentral. Där finns anvisad plats för detta. Är man osäker så finns det personal på plats. Lämna aldrig farligt avfall i avfallskärlet eftersom det då inte kan tas om hand på ett bra sätt.