Avgifter

Plan- och bygglovstaxan är fastställd av kommunfullmäktige och används för att räkna ut din avgift för bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Ett lov kan kosta mer, beroende på kommunikation med grannar, om åtgärder strider emot en detaljplan eller om en lokaliseringsprövning måste göras.

I kolumnen till höger finns Bollebygds kommuns plan- och bygglovstaxa. Alla kommunens taxor och avgifter finns även samlade under fliken kommun och politik. Observera att en ny plan- och bygglovstaxa träder i kraft från den 1 juli 2019.

Vi har även skapat kostnadsexempel för diverse åtgärder. Det är ungefärliga kostnader på vad olika åtgärder kan kosta. En specifik beräkning för varje ärende görs som delas upp i tre delar: Bygglovsavsgift, inspektionsavgift och kommunicering.

Den antagna taxan utgår ifrån storlek av byggnationen; area.

Vid en bygglovsansökan där en komplementbyggnad ingår beräknas den sammanlagda arean. Ett eventuellt marklov ingår också i bygglovet.

Kostnader för nybyggnadskarta, kommunikation, eventuella planavgifter, anslutningsavgifter och dispenser kan också tillkomma. En bygglovsansökan kan alltså kosta över 50 000 kronor beroende på storlek på byggnationen och lokalisering.

OBS! Tänk på att alla priser är ungefärliga och endast exempel!

Hus

50-129 kvadratmeter: 11 000 kronor

130-199 kvadratmeter: 15 000 kronor

200-299 kvadratmeter: 19 000 kronor

Tänk på att byggnation inom detaljplanelagt område kan medföra en planavgift på cirka 29 000 kronor som inte är medräknad i prisexemplet.

Komplementbyggnad

Carport, garage eller liknande, under 50 kvadratmeter: 2 800 – 5 400 (beroende på detaljplan eller inte)

Carport, garage eller liknande, mellan 50-120 kvadratmeter: 4 800 – 8000 (beroende på detaljplan eller inte)

Tillbyggnad

Mindre än 15 kvadratmeter: 2 800 kronor (om inte attefallstillbyggnad)

16-49 kvadratmeter: 4 800 kronor

50-129 kvadratmeter: 10 000 kronor

130-199 kvadratmeter: 13 300 kronor

Rivningslov

Mindre än 250 kvadratmeter: 3 600 kronor

250-999 kvadratmeter: 7 300 kronor

Övrigt

Förhandsbesked: 7 000 kronor

Strandskyddsdispens: 4 300 kronor

Installation av eldstad: 900 kronor

Rivningsanmälan: 900 kronor