Byggarbete pågår

Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

När du exempelvis ska bygga eller göra ändringar av byggnader gäller plan- och bygglagen, PBL. Av den framgår att du kan behöva tillstånd i form av bygglov, rivningslov, eller marklov för byggande, rivning, schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering. Dessutom ska samhällsbyggnadsnämnden i allmänhet underrättas om byggnadsarbeten med mera genom bygganmälan.

I menyn till vänster hittar du information om förhandsbesked samt bygglov och andra lov.

Samhällsbyggnadsförvaltningen är normalt öppen 8-16 varje vardag. Då har du bland annat möjlighet att lämna in handlingar till ditt ärende, få ut handlingar och kartbilder, få hjälp med ansökningsblanketter med mera. All rådgivning i bygglovsärenden sker dock efter tidsbokning, se länk i vänsterspalten för att boka tid med en handläggare.