Bygglov

Om du vill bygga ett hus eller göra vissa andra åtgärder måste du i de allra flesta fall ansöka om lov hos oss. Detta krävs oavsett om det behövs eller finns en detaljplan eller inte för området.

Från det att du lämnat in din ansökan har vi tio veckor på oss för att handlägga ditt ärende.

Om din ansökan behöver kompletteras med uppgifter räknas tiden efter det att kompletteringarna kommit in. Behövs mer utredning har vi möjlighet att förlänga med ytterligare tio veckor.

Med nya plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska byggnaden och tomtens tillgänglighet prövas redan i bygglovet. Det innebär att du redan från början får ett beslut om att din byggnad följer de tillgänglighetskrav som finns för olika funktionshinder. Tidigare behövde du parallellt med ansökan om bygglov också göra en bygganmälan. Det behöver du inte göra i och med nya PBL.

För vissa åtgärder som du inte behöver söka bygglov för måste du dock fortfarande göra en anmälan. Det innebär att du måste lämna in en anmälan till oss om du till exempel ska installera en eldstad i din bostad eller om du ska göra större inre ändringar i ditt hus, konstruktion eller planlösning.

För vårt arbete med ansökan om lov och anmälan måste du betala en avgift till oss.

Hur stor avgiften är kan variera från kommun till kommun, men vi får inte ta ut mer i avgift än vad det kostar oss att hantera ditt ärende. Är du osäker om du behöver ansöka om lov eller om åtgärden du ska göra är anmälningspliktig får du ta gärna kontakt med oss så hjälper vi dig.

Laga kraft

När vi beslutat om lov måste vi normalt delge beslutet till den sökande samt de personer som haft invändningar.

Vi på kommunen måste även kungöra beslutet i Post- och Inrikes tidningar.

Personer som ska delges kan överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningen.

De personer som inte delges kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikes tidningar.

Att ett beslut vinner laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

Kontrollansvarig

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast anlita en kontrollansvarig (KA). Det är du som är byggherre som anger förslag till KA i ansökan. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge. Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig.

Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller inte får du gärna ta kontakt med oss på kommunen så hjälper vi dig. Du kan även läsa mer hos Boverket.

Efter den 30 juni 2013 är det krav på att de som arbetar som kontrollansvariga måste vara certifierade, det vill säga godkända, för att få utföra kontroller enligt de nya reglerna.

Tekniskt samråd

När du fått ditt beslut om bygglov kallar byggnadsnämnden dig till ett tekniskt samrådsmöte (f.d. byggsamråd). Om du ska bygga enklare byggen behöver du inte kallas till ett sådant möte.

På det tekniska samrådet diskuterar vi bland annat byggets planering och organisation, ditt förslag till kontrollplan och handlingar som du har lämnat in. I kontrollplanen ska bland annat framgå vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som ska utföra kontrollen.

Startbesked

Om vi efter det tekniska samrådet bedömer att lagens krav kan uppfyllas får du normalt sett ett startbesked.

I startbeskedet fastställs kontrollplanen för bygget och de eventuella villkor som måste uppfyllas innan du påbörjar bygget.

Startbeskedet innebär att du får påbörja ditt bygge. Det är viktigt att du inte påbörjar arbetet innan du fått startbeskedet, för då kan det bli aktuellt med byggsanktionsavgift som du måste betala.

Kommunens arbetsplatsbesök

När ditt bygge har varit igång en tid ska vi, enligt nya PBL, besöka byggarbetsplatsen (arbetsplatsbesök). Detta ska normalt sett göras minst en gång under byggtiden.

Hur många besök och när dessa besök ska utföras bestäms på det tekniska samrådet. Vid enklare byggen behövs inget arbetsplatsbesök och detta bestäms under det tekniska samrådet. Vid besöket tittar vi bland annat på att kontrollplanen följs samt att det inte finns några uppenbara avvikelser från bygglovet.

Slutsamråd

När ditt bygge närmar sig sitt slut är det dags för slutsamråd. Det är vi på kommunen som kallar till slutsamrådet och de som kallas är du som byggherre, den som arbetat som kontrollansvarig och övriga som kommunen tycker bör vara med. Normalt hålls slutsamrådet på byggarbetsplatsen.

Under mötet går man bland annat igenom utlåtanden som den kontrollansvarige gjort och ser efter så att kontrollplanen har följts. Detta möte ligger sedan till grund för att du ska få ditt slutbesked.

Slutbesked

När du visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och vi inte har skäl att ingripa så avslutar vi ärendet och ett slutbesked utfärdas till dig.

När detta är klart får du ta din byggnad i bruk och börja använda den. Du får inte flytta in före du fått slutbeskedet, om detta görs kan du behöva betala en byggsanktionsavgift.

Om vi bedömer att det finns brister som inte är försumbara och som behöver åtgärdas eller att en kontroll behöver göras senare så får ett så kallat interimistiskt slutbesked utfärdas. I det beskedet beskriver vi i vilken omfattning du får använda byggnaden. När åtgärderna har genomförts kan du få ditt slutgiltiga slutbesked.

Byggsanktionsavgifter

För överträdelser mot plan- och bygglagen tas byggsanktionsavgifter ut. Det kan gälla svartbyggen, riva utan rivningslov eller anmälan, att påbörja ett bygge innan man har fått startbesked o.s.v. Det gäller också om man flyttar in i sitt nya hus innan man har fått ett slutbesked. Avgiften finns specificerad i plan- och byggförordningen.

För att ni ska slippa betala dessa avgifter och för att vi ska slippa ta ut dem önskar vi att ni vid minsta osäkerhet på om det krävs bygglov, eller om ni har fullgjort allt som ska göras i ett ärende kontaktar oss på samhällsbyggnadsavdelningens byggenhet.  

Den nya bygglagstiftningen, PBL, som trädde i kraft 2 maj 2011 innebar ett sanktionsavgiftssystem som man inte tidigare har varit i närheten av. Beloppen för överträdelser var avsevärt högre med den nya lagstiftningen än med gamla. Detta har nu justerats något, och den 1 juli 2013 började de nya bestämmelserna gälla. De nya bestämmelserna finns i sin helhet i Plan- och byggförordningen (2011:338), 9 kap.

Definitioner och riktlinjer

Här nedan redogörs för några definitioner och riktlinjer som gäller för Bollebygds kommun.

Staket

Ett staket är inte bygglovspliktigt om det har en höjd på högst 110 cm från marknivån samt en genomsiktlighet på minst en tredjedel, det vill säga 33 procent. För staket högre än 110 cm eller med mindre än en tredjedel genomsiktlighet, se Plank.

Plank

Ett plank är alltid bygglovspliktigt om det har en höjd på mer än 50 cm från marknivån, oavsett vilket material planket är gjort av.

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du dock utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Även ett plank med en genomsiktlighet på minst 1/3 samt en höjd på högst 110 cm kan vara bygglovbefriat, se Staket.

Tänk på att det är viktigt att planket, oavsett höjd, placeras innanför tomtgränsen.

Mur

Murar samt stödmurar som är högre än 50 cm kräver alltid bygglov. 50 cm räknas från den sida där marknivån är lägst. Tänk på att det är viktigt att muren, oavsett höjd, placeras innanför tomtgränsen.

Altan

En altan är bygglovbefriad om altangolvet inte någonstans ligger högre än 50 cm ovanför den ursprungliga omgivande marknivån.

En altan med en höjd mellan 50-120 cm behöver inte bygglov om den placeras minst 4,5 meter från närmaste tomtgräns. Placeras altanen närmare tomtgräns behövs grannens skriftliga medgivande, annars krävs bygglov.

För altaner med en höjd på mer än 120 cm ovanför den ursprungliga omgivande marknivån krävs alltid bygglov.

Pool

En nedgrävd pool som inte förändrar marken runt omkring mer än +/- 50 cm behöver inte bygglov eller marklov. Vid större markförändringar krävs dock marklov.

Tänk på att du som fastighetsägare, oavsett om lov behövs eller inte, är ansvarig för att din pool är säker mot drunknings- och fallolyckor.

För golv i anslutning till pool, se Altan.

Fri sikt

Varken bygglovbefriade eller bygglovspliktiga åtgärder får hindra sikt i korsningar eller vid utfart från fastigheter. Den högsta tillåtna höjden är 80 cm på ett avstånd av 10 meter från korsning och 2,5 meter från utfart. Detta gäller även för vegetation och häckar som vid en felaktig utformning lätt kan skymma sikten i korsningar och utfarter.

Bygglovsbefriad åtgärd

Om fastigheten som ska bebyggas ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att utan bygglov bygga en liten tillbyggnad eller komplementbyggnad. Den nytillkomna bebyggelsen får aldrig dominera över befintlig bebyggelse. Detta innebär att den nytillkomna ytan max får vara 50 procent av den ursprungliga huvudbyggnadens storlek, dock max 50 kvadratmeter.

Man får uppföra flera byggnader inom denna storleksgräns, men den sammanlagda byggnadsarean får inte överskrida maxgränsen. Byggs det i flera omgångar gäller maxgränsen totalt för alla de byggnader/tillbyggnader som uppförts efter det senaste beviljade bygglovet.

Detta gäller alltså endast om fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Bygglovsplikt kan dock föreligga även utanför sammanhållen bebyggelse om fastigheten omfattas av riks- eller naturvårdsintressen. Är du osäker så kontakta kommunen för en gemensam bedömning.