Marklov

Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Marklov kan även krävas för trädfällning och skogsplantering om det finns sådana bestämmelse i detaljplanen för området.

När marklov krävs inom detaljplan

Inom områden med detaljplan krävs, med vissa undantag, marklov för schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar markens höjdläge. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser.

Uttrycket schaktning innefattar både jord- och bergschaktning. Bergschaktning fordrar sprängning innan schaktningsarbetet kan börja. Sprängning kan därför i vissa fall ingå som ett led i schaktningen. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 707)

Att anlägga en gata eller en park är åtgärder på allmänna platser som kan kräva marklov. Andra exempel är att bygga upp skyddsvallar mot bullerstörningar från trafiken, att plana ut för en bollplan eller att göra andra liknande åtgärder. Dessa åtgärder vidtas ofta av en kommunal förvaltning, till exempel tekniska förvaltningen, eller en statlig myndighet som Trafikverket. Marklov krävs oavsett vem som utför åtgärden.

När marklov inte krävs inom detaljplan

Om det i detaljplanen är bestämt ett visst höjdläge för markytan krävs det inte marklov för att höja eller sänka markytan till den angivna nivån.

Kommunen kan i en detaljplan minska marklovsplikten genom att införa en planbestämmelse som säger att det inte krävs marklov för schaktning eller fyllning. En sådan bestämmelse kan gälla för delar av planområdet eller för hela planområdet.

Schaktning och fyllning som görs i samband med byggnadsarbeten som det har beviljats bygglov för kräver inte marklov eftersom förändringar av marknivån ska prövas i bygglovsärendet. Den färdiga markhöjden måste därför framgå av ritningarna till bygglovsansökan. Prövningen görs då bland annat mot plan- och bygglagens bestämmelser om hur tomter ska ordnas.

Byggnadshöjden räknas från den planerade marknivån så som den redovisas på bygglovshandlingarna. Därför är det viktigt att eventuella schaktningar och fyllningar granskas och godkänns i bygglovet. Den markhöjd som anges på de fastställda bygglovshandlingarna måste följas. Om markhöjden ändras kan exempelvis byggnadshöjden påverkas. Detta kan leda till att byggnaden inte överensstämmer med bygglovet eller detaljplanen och då blir byggnaden olovlig.

Trädfällning eller skogsplantering inom detaljplan

I en detaljplan kan lovplikten utökas till att gälla även trädfällning och skogsplantering. Det kan exempelvis bli aktuellt med marklov om det finns ett behov av att skydda träd som utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Det kan vara både enstaka träd och en grupp av träd, exempelvis en allé. Att marklov kan krävas för skogsplantering innebär inte att kommunen kan reglera plantering av fruktträd på villatomter och liknande åtgärder.