Fjällastorpskolan - integrerad skola och förskola

Bollebygds kommun planerar för nya Fjällastorpskolan, en integrerad skola och förskola som även ska rymma en fullskalig idrottshall, bibliotek och aula. Den blir därmed kommunens största investering någonsin.

Skolan ska ligga på ängarna ovanför Kullavägen och söder om Hindåsvägen, lite ovanför Bollebygds kyrka.

Samverkan mellan skola, förskola, kultur- och fritidsverksamhet

Byggnaden är i två plan och placeras i anslutning till ett framtida bostadsområde. Skolan är en högstadieskola för årskurs 7-9 med plats för 600 elever. Förskolan har åtta avdelningar med plats för 160 förskolebarn. En stor gemensam entréhall leder till alla delar i byggnaden; skola, förskola, administration, matsalar, bibliotek, aula och idrottshall. Det kommer även finnas ytterligare små entréer och en egen entré till förskolan. Den inhägnade förskolegården ligger i söder i direkt anslutning till de olika avdelningarna. Skolgården sträcker sig över de böljande kullarna bakom byggnaden och skyddas därmed från buller och trafik. Nuvarande Bollebygdskolan blir en ren F-6 skola och högstadiet flyttas till Fjällastorpskolan när den är klar.

Ungefärlig tidplan

  • Lokalprogram och detaljplan 2017-2018
  • Programillustration och kostnadskalkyl höst 2018
  • Förfrågningsunderlag, anbud och upphandling 2018-2019
  • Detaljplan för samråd höst 2018
  • Projektering 2019
  • Produktion 2020 - 2022

Skola för årskurs 7-9

Ledorden för den nya skolan är respekt, öppenhet, samarbete, flexibilitet och mångfald. Kunskap ska stå i centrum och vi ska möta varje elev där den befinner sig. Det ska vara en miljö som bidrar till lusten att lära. Miljön ska vara inspirerande och vi ska ha möjlighet att bedriva en kreativ undervisning. Det planeras för laborationssalar och praktisk-estetiska salar så att man kan synliggöra kunskapen även praktiskt. Det bidrar också till varierad undervisning. Det ska också finnas möjlighet att variera storleken på grupperna, att ha undervisning i helklass men också i mindre grupp, till exempel studiehandledare med andraspråkselever eller andra konstellationer.

Det ska också vara möjligt att ha ett undersökande arbetssätt både inomhus och utomhus därför är utomhusmiljön också viktig.

Flexibla lokaler och olika typer av mötesplatser

Lokalerna behöver vara flexibla för att kunna möta den undervisningsmiljö som framtidens skola ställer krav på. Skolan bör möta behovet av alternativa lärmiljöer och möjlighet till variation av möblering samt variation av teknisk utrustning. Flexibel skola innebär också att kommunen ska kunna ta emot den ökade befolkningen utan att lokaler begränsar. Den öppna skolan med ett öppet personalrum och bibliotek bidrar också till att vuxna rör sig i skolan för att skapa trygghet. Personalrum och bibliotek ska finnas i hjärtat av skolan och det ska finnas olika typer av mötesplatser som exempelvis elevcafé samt ytor som inbjuder till att sitta ned. Pedagogerna arbetar både i ämneslag och i arbetslag.

Kort beskrivning av skolan

På nedre plan finns administrationsdelen, aula, idrottshall, de praktisk- estetiska ämnena, matsal samt en liten enhet för särskola och/eller AST enhet. På övre plan finns salar för naturorienterande ämnen, tekniksalar, teoretiska salar, bibliotek och personalrum med öppen dörr. Lärarna har sina arbetsrum i anslutning till ämnessalarna.

Ritning på skolbyggnaden sett uppifrån med skolgård, förskolegård utmärkta. Arkitektbyrå är Liljewall arkitekter.

Skiss över skolbyggnaden sedd uppifrån med skolgård och förskolegård och cykelväg. Arkitektbyrå är Liljewall arkitekter.

Förskola med åtta avdelningar i två plan

Fjällastorps förskola har åtta avdelningar i två plan samt den pedagogiska omsorgen (omsorg på kvällar, nätter och helger). Genom att den pedagogiska omsorgen förläggs på en större förskola bör behovet av omsorg samt att barnen enbart behöver vara på en förskola kunna mötas betydligt bättre än idag.

I lokalerna ska det finnas ytor som bidrar till möten i större och mindre grupp samt platser där barnen kan få vara i fred. Miljön ska stimulera till kreativitet, både vad gäller lek och lust att lära.

Lokalerna anpassas efter barnens behov

I nedre plan vistas de yngre barnen. Ytorna är anpassade efter deras behov, med större yta på varje avdelning fördelat på tre rum och en ateljé som förbinder två avdelningar. Alla avdelningar nås från tamburen. I nedre plan ligger matsalen, den är delad i en större matsal och en mindre matsal för att kunna tillgodose alla barns behov. Det ska finnas möjlighet att dela av den stora matsalen med skärmväggar. Tanken är att möjlighet ska finnas att använda matsalen som konferensrum för exempelvis personalmöten och föräldramöten. I nedre plan finns plats för pedagogisk omsorg med egen ingång.

I övre plan vistas de äldre barnen. Lokalerna är anpassade efter deras behov med större ytor att mötas i och större yta på avdelningarna för att kunna dela gruppen i mindre grupper. Till den övre delen finns två egna entréer och alla avdelningar nås från tamburen. Här finns personalens arbetsrum och personalrum, skilt från barnens ytor men ändå nära.

Välkomnande förskola för framtidens barn

Fjällastorps förskola är en förskola för framtidens barn, med känslan av småskalighet genom två plan och med flexibla ytor som bidrar till möten i både större grupp och mindre grupp. När man kommer till förskolan ska man känna sig välkommen, en känsla av att vilja vara där ska förmedlas.

Tillgänglig placering ökar användning för idrottshall och aula

Den fullstora idrottshallen är en del av skolbyggnaden men när den inte används av skolverksamheten kan den nyttjas av olika föreningar utanför skoltid. Idrottshallen har även en läktare och rum som kan nyttjas av föreningar och klubbar i anslutning till hallen. Planeringen av idrottshallen har skett i samarbete med föreningslivet. Det är även möjligt att ha utställningar och mässor och då finns även aulan med 300 platser tillgänglig för föreläsningar och seminarier. Aulan kan användas på många sätt. Den kan användas när skolan har nationella prov eller personalmöten, men är även tänkt som teater, konsertsal, bio och samlingssal för politiska möten. Lokalerna kan användas av många utöver skolverksamheten och kompletteras med foajé och café.

Miljö, energi och material

Husets form är kompakt med tilltalande gemensamma ytor och bra ljusinsläpp utifrån. Husets stora delar täcks av sedumtak som gör att byggnaden smälter in i det fantastiska böljande landskapet runt omkring och gynnar återföring av dagvatten till ån. På taket mot söder placeras solceller, som täcker upp till 50 procent av byggnadens elbehov samtidigt som de är av pedagogiskt värde. På sommaren är det även tänkbart att överskottsel säljs till nätet.

Bergvärme har valts som uppvärmningssystem med lång livslängd. Inverkan på tomten är minimal och det krävs inte så stor plats för borrhålet jämfört med andra energisystem. Berggrunden påverkas inte av temperaturskillnader utan avger en jämn temperatur året om. Tänkbara råvaror som även knyter an till Bollebygds traditionella sätt att bygga ladugårdar på är rena material som trå betong och tegel.