Bild som visar del av detaljplan

Detaljplanering

Detaljplaner och områdesbestämmelser reglerar hur den fysiska miljön ska förändras eller bevaras inom ett begränsat område. I Bollebygds kommun finns detaljplaner främst i Bollebygds tätort men även i Töllsjö, Olsfors och enstaka i övriga delar av kommunen.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett demokratiskt förankrat kontrakt mellan markägaren, kommunen och grannarna. Detaljplanen innebär rättigheter och skyldigheter för såväl enskilda som kommunen och den är juridiskt bindande. Detaljplaner är ett underlag för till exempel bygglov.

Detaljplaner reglerar hur marken och vattnet får användas. De reglerar också hur stort och var på fastigheten du får bygga. Om du planerar en byggnation kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för att ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt området och vad som i så fall gäller där.

I detaljplanen finns en genomförandetid bestämd inom vilken du är garanterad rätt att bygga enligt planens bestämmelser. Detaljplanen gäller till den upphävs eller ersätts av en annan, oavsett om genomförandetiden gått ut eller inte.

En detaljplan består av:
Plankarta med bestämmelser som reglerar markanvändningen inom området och ger såväl rättigheter som begränsningar. Plankartan är juridiskt bindande.
Planbeskrivning som redovisar planens syften, vilka förutsättningar och vilka förslag till förändring som finns. Härredovisas även vilka åtgärder som måste göras för att planen ska kunna genomföras.

Utöver dessa handlingar kan det till detaljplanen även finnas en illustrationskarta och miljökonsekvensbeskrivning. Under tiden detaljplanen arbetas fram kan olika underlag i form av till exempel VA‑utredning, bullerutredning och gestaltningsprogram tas fram.

När och hur upprättas en detaljplan?

Detaljplaner tas fram för ny sammanhållen bebyggelse eller ny enstaka byggnad eller anläggning som får betydande inverkan på omgivningen. Detaljplaner kan även tas fram där bebyggelse ska förändras mer än vad gällande detaljplan tillåter. Om du vill att en detaljplan upprättas eller ändras kan du söka planbesked hos Kommunstyrelsen som då beslutar om en detaljplaneprocess ska påbörjas eller inte.

Hur detaljplanearbetet ska bedrivas regleras i plan- och bygglagen. Kommunen har planmonopol vilket betyder att det bara är kommunen som formellt kan initiera och anta en detaljplan. I Bollebygds kommun tas detaljplaner fram av Samhällsbyggnadsnämnden på uppdrag av Kommunstyrelsen och det är Samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för planarbetet.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är ett sätt att säkerställa intentionen med översiktsplanen utan att bestämma lika mycket som i en detaljplan. De används där det inte finns detaljplan men där det ändå finns ett behov av att reglera mark- och vattenanvändningen eller den byggda miljöns egenskaper.

Områdesbestämmelser används när endast ett fåtal frågor inom ett begränsat område behöver regleras. De kan bland annat användas för att skydda kulturellt värdefulla områden eller riksintressen. De kan också på mer detaljerad nivå reglera bygglovsplikt i befintlig bebyggelse. Områdesbestämmelser är liksom detaljplaner juridiskt bindande.