Översiktlig planering

Varje kommun har en skyldighet att ha en kommuntäckande och aktuell översiktsplan, ÖP, som i stora drag anger den framtida mark- vattenanvändningen inom kommunen. Minst en gång under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om ÖP är aktuell. Det är alltid kommunfullmäktige som antar en översiktsplan.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men ska vara vägledande för beslut om mark- och vattenanvändningen samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är också en överenskommelse mellan stat och kommun om hur värden av nationellt slag bör beaktas. Gällande översiktsplan, ÖP 2002, kan du hitta i menyn till höger.

Ny översiktsplan

Kommunens nuvarande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 7 februari 2002 § 5. Förutsättningarna för utvecklingen har förändrats och kommunstyrelsen har därför beslutat att en ny översiktsplan ska tas fram. Läs mer om arbetet med den nya översiktsplanen här »

Tillägg till översiktsplanen och fördjupningar av översiktsplanen

I begreppet översiktsplan ryms förutom den kommuntäckande översiktsplanen även tematiska tillägg och fördjupningar av översiktsplanen. Dessa behandlar ett särskilt tema, till exempel vindkraft, eller en avgränsad del av kommunens yta, till exempel en tätort. Tillvägagångssättet för att ta fram tillägg och fördjupningar är det samma som för en kommuntäckande översiktsplan.

I Bollebygds kommun finns tematiskt tillägg för Vindbruk. Detta har i berörda delar ersatt ÖP 2002. Det finns även en fördjupning av översiktsplanen för Tyftet, Norra Erikstorp och Varpås. Dessa planer hittar du i menyn till höger.

Utvecklingsplaner

Bollebygds kommun har tillsammans med Härryda och Marks kommuner låtit FOJAB arkitekter ta fram en utvecklingsplan för vad ett nytt stationssamhälle mellan Bollebygd och Rävlanda skulle innebära i form av satsningar på boende, infrastruktur, handel och kommunal service. Läs mer om utvecklingsplanen för nytt stationsområde här »

För Olsfors och Hultafors finns också en utvecklingsplan. Den kan jämföras med ett detaljplaneprogram och kan därför ge ett minst lika bra underlag till efterföljande detaljplanearbeten och bygglovsprövning. Utvecklingsplanen hittar du i menyn till höger.