Pågående planering

Arbete pågår kontinuerligt med fler planer på samma gång i Bollebygds kommun. Här har du möjlighet att ta del av den planering som pågår just nu.

Förfarandet vid planläggning avser att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan från alla berörda intressenter; statliga och kommunala myndigheter, fastighetsägare, boende, allmänhet med flera. Alla som har ett väsentligt intresse av planförslaget ska få information och ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Översiktsplan

Kommunen är i full gång med arbetet med en ny översiktsplan. Första stegen tas just nu med en utredning om vilka delar i gällande översiktsplan som fortfarande är aktuella och vilka mål som arbetet ska bedrivas efter.

Ett underlag för översiktsplanen är den utvecklingsplan som togs fram tillsammans med Härryda och Marks kommuner och antogs under 2014.

Detaljplaner

I menyn hittar du de detaljplaner som just nu är under arbete.