Getabrohult

Planområdet ligger vid Grönkullenmotet, cirka 2 km öster om Bollebygds centrum. Planens syfte är att skapa ett industriområde väl lämpat för större verksamheter med behov av många tunga transporter i ett attraktivt skyltläge.

Kommunstyrelsen gav 25 juni 2009 § 139 byggnads- och miljönämnden i uppdrag att planlägga del av Getabrohult 1:17 för att möjliggöra en utvidgning av befintligt verksamhetsområde. Planområdet omfattar förutom Getabrohult 1:17 även del av Getabrohult 1:2, för att kommunen ska ha en planberedskap för verksamhetsetableringar.

Detaljplanen tas fram genom normalt planförfarande. Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Planförslaget var föremål för samråd 20 juli - 13 september 2015. Nu behandlas inkomna synpunkter innan politiskt beslut tas om fortsättningen för förslaget.