Bild på programområdet

Planprogram Kulla

Bollebygds kommun genomför samråd, enligt plan- och bygglagen 5 kap. 11 §, över förslag till planprogram för Kullaområdet. Programområdet är beläget väster om Bollebygds tätort, strax norr om riksväg 40.

Syftet med programmet är att möjliggöra bostäder, skola, förskola, idrottshall samt eventuellt handel och verksamheter. Byggnationen ska ske med anpassning till landskapsbilden och områdets befintliga värden och karaktär. Programmet kommer att ligga till grund för flera kommande detaljplaner. Förslaget strider mot gällande översiktsplan.

Programmet finns utställt för samråd i kommunhuset, Ballebovägen 2, Bollebygd, huvudbiblioteket i Bollebygd och hos samhällsbyggnadsförvaltningen, Gästgivaregränd 4, Bollebygd under tiden 28 november till 8 januari 2018.

Informationsmöte om programmet kommer att hållas torsdag den 14 december kl. 18.00 i Bollebygdskolans samlingssal/matsal, Krokdalsvägen 23, Bollebygd.

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligt till:

samhallsbygg@bollebygd.se eller Bollebygds kommun, Planenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen 517 83 Bollebygd.

Samrådstiden har förlängts, vilket innebär att synpunkter ska ha inkommit senast den 8 januari 2018.


Det är endast skriftliga synpunkter som kan ligga till grund för rätten att överklaga antagande av efterkommande detaljplaner.