Bild på programområdet

Planprogram Kulla

Bollebygds kommun har under vintern 2017/2018 genomfört samråd, enligt plan- och bygglagen 5 kap. 11 §, över förslag till planprogram för Kullaområdet. Programområdet är beläget väster om Bollebygds tätort, strax norr om riksväg 40.

Kommunfullmäktige har den 26 april 2018 godkänt detaljplaneprogram för Kullaområdet med tillhörande lokaliseringsutredning och samrådsredogörelse. Du kan ta del av planhandlingarna i högerspalten.

Syftet med programmet är att möjliggöra bostäder, skola, förskola, idrottshall samt eventuellt handel och verksamheter. Byggnationen ska ske med anpassning till landskapsbilden och områdets befintliga värden och karaktär. Programmet kommer att ligga till grund för flera kommande detaljplaner. Förslaget strider mot gällande översiktsplan.