Delajtplan för Billebygd Prästgård

Illustration över planområdet Prästgården

Prästgården

Detaljplan för Bollebygds Prästgård 1:2, Prästgården är nu ute på samråd. Planområdet ligger strax väster om Bollebygds tätort, norr om hindåsvägen. Planens syfte är att möjliggöra för 25-30 bostäder samt tillåta skolverksamhet i mindre omfattning. Den tillkommande bebyggelsen ska samspela med den kringliggande kyrkomiljön.

Kommunstyrelsen gav 25 augusti 2014 § 145 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att planlägga del av Bollebygds Prästgård 1:2 för att möjliggöra bostadsbebyggelse samt även skolverksamhet av mindre skala,

Detaljplanen tas fram genom standardförfarande (5 kap. 6 § PBL). Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Ta del av planhandlingar genom att ladda ner handlingarna som finns till höger.

Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligt till:

samhallsbygg@bollebygd.se eller Bollebygds kommun, Planenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen 517 83 Bollebygd.

Synpunkterna ska ha inkommit senast den 10 mars 2017.