Delajtplan för Billebygd Prästgård

Illustration över planområdet Prästgården

Prästgården

Detaljplan för Bollebygds Prästgård 1:2, Prästgården har under våren 2017 varit ute på samråd. Planområdet ligger strax väster om Bollebygds tätort, norr om hindåsvägen. Planens syfte är att möjliggöra för 25-30 bostäder samt tillåta skolverksamhet i mindre omfattning. Den tillkommande bebyggelsen ska samspela med den kringliggande kyrkomiljön.

Kommunstyrelsen gav 25 augusti 2014 § 145 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att planlägga del av Bollebygds Prästgård 1:2 för att möjliggöra bostadsbebyggelse samt även skolverksamhet av mindre skala,

Detaljplanen tas fram genom standardförfarande (5 kap. 6 § PBL). Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Ta del av planhandlingar genom att ladda ner handlingarna som finns till höger.