Karta över området, där detaljplaneområdet är markerat genom röda linjer

Prästgårdsgärdet

Kommunfullmäktige i Bollebygd godkände den 26 april 2018 detaljplaneprogram för Kullaområdet. Nu pågår arbetet med att ta fram en detaljplan för Bollebygds Prästgård 1:1 mfl; Prästgårdsgärdet, inom programområdet.

Planområdet ligger i utkanten av Bollebygd, nordväst om den västra infarten till tätorten. Området avgränsas i norr av Hindåsvägen och i söder av Rävlandavägen. Planområdet omfattar cirka 20 hektar.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar att bebygga området med bostäder och skola, samt att värna de utpekade värden som Nolåns dalgång rymmer.

Samhällsbyggnadsnämnden har den 20 augusti 2018 godkänt planförslag för Prästgårdsgärdet för samråd. Planen finns utställd hos samhällsbyggnadsförvaltningen, Gästgivaregränd 4, Bollebygd och på huvudbiblioteket i Bollebygd under samrådstiden, som pågår från den 3 till 31 oktober 2018.

Du kan ta del av samrådshandlingarna under "Dokument och blanketter".

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till: Bollebygds kommun, SBF, 517 83 Bollebygd, eller via e-post till: samhallsbygg@bollebygd.se senast 31 oktober 2018.

 Det är endast skriftliga synpunkter som kan ligga till grund för rätten att överklaga efter det att detaljplanen antagits. Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara försedda med tydlig avsändare, adress och i förekommande fall fastighetsbeteckning.