Sockelvägen

Detaljplan för del av Erikstorp 1:4 i Bollebygds tätort är nu ute på samråd. Planområdet ligger i korsningen Erikstorpsvägen-Sockelvägen inom bostadsområdet Erikstorp. Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för LSS-bostäder. För att detaljplanen ska vara flexibel tillåts även kontor, skola och vård.

Kommunstyrelsen gav den 4 april 2016 § 34 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att planlägga del av Erikstorp 1:4 för att möjliggöra för bostäder i form av LSS-bostäder. Dessa bostäder ska vara anpassade för personer med fysisk eller psysik funktionsnedsättning. För att detaljplanen ska vara flexibel och i framtiden kunna användas till andra ändamål tillåts skola, kontor och vård.

Detaljplanen tas fram genom standardförfarande (5 kap. 6 § PBL). Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Ta del av planhandlingar genom att ladda ner handlingarna som finns till höger.

Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligt till:

samhallsbygg@bollebygd.se eller Bollebygds kommun, Planenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen 517 83 Bollebygd.

Synpunkterna ska ha inkommit senast den 12 maj 2017.