Tyftet Olofs väg

Detaljplan för del av Erikstorp 1:4 i Bollebygds tätort är nu ute på samråd. Planområdet ligger i norra Bollebygds tätort inom befintliga bostadsområdet Tyftet och ligger öster om väg 1758, Töllsjövägen.

Kommunstyrelsen gav den 2 februari 2017 § 38 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan inom planlagt område  Detaljplan för Erikstorp 1:4, TYFTET. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av LSS-bostäder, mindre flerbostadshus och friliggande villor.

Detaljplanen tas fram genom standardförfarande (5 kap. 6 § PBL). Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Ta del av planhandlingar genom att ladda ner handlingarna som finns till höger.

Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligt till:

samhallsbygg@bollebygd.se eller

Bollebygds kommun, Planenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen 517 83 Bollebygd.

Synpunkterna ska ha inkommit senast den 19 september 2017.