Tyftet Olofs väg

Detaljplan för del av Erikstorp 1:4 i Bollebygds tätort har under september 2017 varit ute på samråd. Planområdet ligger i norra Bollebygds tätort inom befintliga bostadsområdet Tyftet och ligger öster om väg 1758, Töllsjövägen.

Kommunstyrelsen gav den 2 februari 2017 § 38 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan inom planlagt område  Detaljplan för Erikstorp 1:4, TYFTET. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av LSS-bostäder, mindre flerbostadshus och friliggande villor.

Detaljplanen tas fram genom standardförfarande (5 kap. 6 § PBL). Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Ta del av planhandlingar genom att ladda ner handlingarna som finns till höger.