Ritning över området med tomter, vägar, grönområden och vattendrag

Västra Forsa

Förslag till detaljplan för Västra Forsa har under hösten 2018 varit föremål för samråd

Planområdet ligger sydväst om Bollebygds tätort, söder om riksväg 27/40. Forsavägen utgör
planområdets östra avgränsning, i norr avgränsas planen av Nolån och i söder av Sörån. I väster
rinner vattendragen ihop. Planområdet ligger inom fastigheten Forsa 5:1 och omfattar
cirka 38 ha.

Planens syfte är att med den klassiska trädgårdsstaden som förebild skapa förutsättningar för cirka
650 bostäder samt förskola inom Västra Forsa. Den nya bebyggelsen ska utformas på ett
sätt som möjliggör och underlättar för vistelse längs åarna Sörån och Nolån. Syftet är också att skapa förutsättningar för en god och långsiktigt hållbar
kollektivtrafikförsörjning genom området. En behovsbedömning har genomförts som visar att detaljplanen kan ge upphov till betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen tas fram genom ett utökat förfarande (5 kap. 7§ PBL). Planförslaget strider mot gällande översiktsplan genom att jordbruksmark tas i anspråk. Förslaget innebär också att strandskyddet upphävs i del av planområdet.

Under hösten 2018 har planförslaget varit utställt för samråd.