Ritning över området med tomter, vägar, grönområden och vattendrag

Västra Forsa

Förslag till detaljplan för Västra Forsa är kungjort och planförslaget ställs nu ut för samråd.

Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 juni 2018 §127 godkänt planförslaget för del av Forsa 5:1; Västra Forsa, för samråd
enligt plan-och bygglagen 5 kap. 11 §.

Planområdet ligger sydväst om Bollebygds tätort, söder om riksväg 27/40. Forsavägen utgör
planområdets östra avgränsning, i norr avgränsas planen av Nolån och i söder av Sörån. I väster
rinner vattendragen ihop. Planområdet ligger inom fastigheten Forsa 5:1 och omfattar
cirka 38 ha.

Planens syfte är att med den klassiska trädgårdsstaden som förebild skapa förutsättningar för cirka
650 bostäder samt förskola inom Västra Forsa. Den nya bebyggelsen ska utformas på ett
sätt som möjliggör och underlättar för vistelse längs åarna Sörån och Nolån. Syftet är också att skapa förutsättningar för en god och långsiktigt hållbar
kollektivtrafikförsörjning genom området. En behovsbedömning har genomförts som visar att detaljplanen kan ge upphov till betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen tas fram genom ett utökat förfarande (5 kap. 7§ PBL). Planförslaget strider mot gällande översiktsplan genom att jordbruksmark tas i anspråk. Förslaget innebär också att strandskyddet upphävs i del av planområdet.

Samråd pågår till den 10 oktober

Samrådstiden har förlängts och pågår från den 12 september till den 10 oktober. Ta del av planhandlingar genom att ladda ner handlingarna som finns till höger.

Synpunkter på förslaget lämnas senast den 10 oktober 2018 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, via e-post till samhallsbygg@bollebygd.se eller via brev till Bollebygds kommun, SBF, 517 83 Bollebygd.

Det är endast skriftliga synpunkter som kan ligga till grund för rätten att överklaga efter det att detaljplanen antagits. Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara försedda med tydlig avsändare, adress och i förekommande fall fastighetsbeteckning.