Höstlöv

19 oktober 2016

Kungörelse enligt plan- och bygglagen Tidsbegränsat bygglov

Beslutet gäller tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnader för boende för ensamkommande flyktingbarn.

Jävsnämnden i Bollebygds kommun har 2016-10-11 beviljat bygglov för
nedanstående ärende: Diarenummer J 2016/9, del av Flässjum 12:77.

Handlingar

Handlingar i ärendet finns tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Gästgivaregränd 4 i Bollebygd, måndag–fredag klockan 08.00–16.00.

Överklagan

Jävsnämndens beslut om bygglov kan överklagas. Eventuellt överklagande skickas till följande adress: Bollebygds kommun, Jävsnämnden, Ballebovägen 2, 517 83 Bollebygd.

Av överklagan ska framgå vilket beslut som överklagas och varför, ange diarienummer. Skrivelsen med överklagande ska ha kommit in till Länsstyrelsen via Bollebygds kommun inom fyra veckor från kungörelsens publicering.