Änghem

Planområdet är beläget söder om Krokdalsvägen i centrala Bollebygds tätort. Planområdet avgränsas i öster av nuvarande kvarteret Lyckebo, i söder och väster av befintlig bostadsbebyggelse.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att förtäta befintligt bostadsområde med ca 15 lägenheter i ett nytt flerbostadshus i två våningar och en indragen takvåning. Parkering föreslås ske i garage under byggnaden.

Detaljplanen tas fram genom standardförfarande (5 kap. 6 § PBL). Förslaget strider ej mot översiktsplanen.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§.

Samhällsbyggnadsnämnden har den 13 maj 2018 godkänt planförslaget för Änhem för granskning. Granskningstiden pågick från den 23 maj till 12 juni 2019.

Handlingarna finns tillgängliga här på webben under "dokument och blanketter".

Granskningstiden är över och planen står inför antagande.

Detaljplanens skede i processen - inför antagande

Detaljplanens skede i processen