Getabrohult - Hallaslätt del 2

Planområdet ligger vid Grönkullenmotet, området ligger nordväst om Grönkullemotet, cirka två km från öster om Bollebygds centrum (område 2 i bilden ovan). Förslaget är en fristående fortsättning på detaljplanen för del av Getabrohult 1:17, Hallaslätt, del 1.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra expansion av befintliga industriverksamheter inom del av fastigheten Getabrohult 1:17 samt fastigheten Getabrohult 1:24. Planen har även för avsikt att reglera markhöjder på del av Hallaslättvägen nära korsningen med Göteborgsvägen (väg 1627).

Detaljplanen tas fram genom standardförfarande (5 kap. 6 § PBL). Förslaget strider ej mot översiktsplanen.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller Miljöbalken 6 kap 11§.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 11 februari 2019 planförslaget för Getabrohult - Hallslätt del 2 för samråd. Samrådstiden pågick från den 27 februari till den 29 mars 2019.

Handlingar finns tillgängliga här på webben under "Dokument och blanketter".

Samrådstiden är nu över och arbetet inför granskning pågår.

Detaljplanens skede i processen  - inför granskning

Detaljplanens skede i processen


Samhällsbyggnadsförvaltningen bjöd in till till informationsmöte

Samhällsbyggnadsförvaltningen bjöd in till informationsmöte/samrådsmöte den 12 mars, i Flüggers matsal, Grönkullen i Bollebygd. Syftet med informationsmötet var att ge information om detaljplaneföreslaget och kommande steg i detaljplaneprocessen. Under mötet medverkade tjänstepersoner från Samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatör för att besvara frågor angående detaljplaneförslaget.