Källevägen

Planområdet ligger inom Bollebygds tätort, strax öster om Bollebygds centrum. Planområdet avgränsas i öster av Källevägen, i söder av Björnskogsvägen och i väst av befintlig bostadsbebyggelse.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att förtäta befintligt bostadsområde med cirka 6-8 bostäder i form av radhusbebyggelse. Planen syftar också till att säkerställa tillfartsväg till befintlig pumpstation. Parkering ska lösas inom planområdet.

Detaljplanen tas fram genom standardförfarande (5 kap. 6 § PBL). Förslaget strider ej mot översiktsplanen.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller Miljöbalken 6 kap 11§.

Under våren var planförslaget utställt för samråd.


Information om granskning

Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 19 augusti planförslaget för Källevägen för granskning. Granskningstiden pågår från den 2 september till den 20 september 2019.

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhuset, Ballebovägen 2 i Bollebygd, på huvudbiblioteket i Bollebygd, på Samhällsbyggnadsförvaltningen Gästgivaregränd 4 i Bollebygd.

Du kan också ta del av granskningshandlingar och utredningar under "dokument och blanketter".


Synpunkter ska ha inkommit senast 20 september 2019

Du som är berörd kan lämna skriftliga synpunkter på planförslaget via e-post till:

 samhallsbygg@bollebygd.se, alternativt brev till:

Bollebygds kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 517 83 Bollebygd


Det är endast skriftliga synpunkter som kan ligga till grund för rätten att överklaga efter det att detaljplanen antagits. Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara försedda med tydlig avsändare, adress och i förekommande fall fastighetsbeteckning.


Detaljplanens skede i processen - granskning

Detaljplanens skede i processen