Källevägen

Planområdet ligger inom Bollebygds tätort, strax öster om Bollebygds centrum. Planområdet avgränsas i öster av Källevägen, i söder av Björnskogsvägen och i väst av befintlig bostadsbebyggelse.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att förtäta befintligt bostadsområde med cirka 6-8 bostäder i form av radhusbebyggelse. Planen syftar också till att säkerställa tillfartsväg till befintlig pumpstation. Parkering ska lösas inom planområdet.

Detaljplanen tas fram genom standardförfarande (5 kap. 6 § PBL). Förslaget strider ej mot översiktsplanen.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller Miljöbalken 6 kap 11§.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 11 februari 2019 planförslaget för Källevägen för samråd. Samrådstiden pågick från den 27 februari till den 29 mars 2019.

Handlingarna finns tillgängliga här på webben under "dokument och blanketter".

Samrådstiden är nu över och arbetet inför granskning pågår.

Detaljplanens skede i processen  - inför granskning

Detaljplanens skede i processen

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bjöd in till till informationsmöte

Samhällsbyggnadsförvaltningen bjöd in till informationsmöte/samrådsmöte den 6 mars, på Tingkullen i Bollebygd. Syftet med informationsmötet var att ge information om detaljplaneföreslaget och kommande steg i detaljplaneprocessen. Under mötet medverkade tjänstepersoner från Samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatör för att besvara frågor angående detaljplaneförslaget.