Egen brunn

Om du har en egen brunn ansvarar du själv för att vattnet har en bra kvalitet. Eftersom kvaliteten på vattnet kan förändras med tiden är det viktigt att du som brunnsägare tar regelbundna prover på ditt vatten. Hos kommunen kan du få vägledning kring hur du gör och vad som är bra att tänka på.

Enskild vattentäkt

Funderar du över dricksvattnets kvalité? I kommunen har många hushåll eget dricksvatten från grävd eller borrad brunn. Genom en vattenanalys kan du undersöka om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten.

Livsmedelsverket rekommenderar att man regelbundet tar prover på sitt dricksvatten, helst vart tredje år. Anlita alltid ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium vid provtagning. Vattenlaboratorierna brukar ha särskilda provtagningspaket som utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer.

Följande parametrar rekommenderar Livsmedelsverket att man analyserar vid en normal provtagning:

Mikrobiologiska parametrar

 • Escherichia coli (E.coli)
 • Koliforma bakterier
 • Antal mikroorganismer vid22°C

Kemiska och fysikaliska parametrar

 • Alkalinitet
 • Ammonium
 • Fluorid
 • Fosfat
 • Färg
 • Järn
 • Kalcium
 • Kalium
 • Kemisk oxygenförbrukning
 • Klorid
 • Konduktivitet
 • Koppar
 • Magnesium
 • Mangan
 • Natrium
 • Nitrat
 • Nitrit
 • pH
 • Sulfat
 • Total hårdhet
 • Turbiditet

Förutom ovanstående provtagningspaket så kan enskilda parametrar undersökas som tex radon. Bergborrade brunnar löper alltid större risk att ha förhöjda radonhalter. Därför bör radonhalten i grundvattnet kontrolleras vid enstaka tillfällen.

Ta prover regelbundet

Som brunnsägare bör man regelbundet ta prover på sitt dricksvatten eftersom vattenkvaliteten kan förändras med tiden av olika orsaker. Många brunnsägare tar bara prov på dricksvattnet när de märker förändringar i smak, lukt eller färg. Men problemen kan finnas där utan att man märker det. Därför bör man som brunnsägare kontrollera sitt dricksvatten.

Dricker små barn vattnet bör man vara extra noggrann med att provta, eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen, till exempel fluorid, koppar och nitrit.

Bygg- och miljöenheten förmedlar inte flaskor för dricksvattenkontroll av enskilda brunnar längre. Den som vill ha ett prov utfört på sitt dricksvatten hänvisas istället till ett laboratorium direkt.

Den som har problem med kvalitén på sitt dricksvatten är dock alltid välkommen att kontakta miljöenheten.

Vill du veta mer?

Läs gärna mer om dricksvatten på Livsmedelsverkets hemsida.