26 april 2018

Ärendelista för Kommunfullmäktige 2018-04-26

Kommunfullmäktige 2018-04-26

Tid: 15:00

Plats: Bollebygdskolans matsal

Ärendelista:
Ärenden med handlingarlänk till annan webbplats

1. Upprop

2. Val av protokollsjusterare

3. Meddelanden / Anmälningar

4. Medborgarförslag om att behåll ainsatser genom SoL vid överklagan

5. Revisionsrapport; arbetsmiljö och sjukfrånvaro i Bollebys
kommun 2017 - information

6. Revidering av regler och avgifter för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg2018

7. Avgifter för stöd och service till äldre och personer med
funktionsnedsättning

8. Planprogram för Kullaområdet - godkännande av
samrådsredogörelse

9. Informationssäkerhetspolicy för Bollebygds kommun

10. Utbetalning av partistöd 2018 - Liberalerna

11. Utbetalning av partistöd 2018 – Folkets Röst

12. Utbetalning av partistöd - Centerpartiet

13. Utbetalning av partistöd 2018 - Sverigedemokraterna

14. Svar på motion (C) om att bevara kulturlandskapet i Nolåns dalgång

15. Svar på motion (FR) om att Bollebygds kommun ska återinrätta
vårdnadsbidrag

16. Svar på motion (FR) om att bilda en grupp med uppgift att lämna synpunkter på förbättring av näringslivsklimatet i Bollebygds kommun

17. Svar på motion (SD) om hållplats för 100-bussen längs riksväg 40

18. Befrielse från uppdrag som ersättare (S) i kommunfullmäktige

19. Revidering av förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund

20. Redovisning av obesvarade motioner 2018

21. Avveckling av stiftelser/fonder i Bollebygds kommun - återremiss

22. Allmänhetens frågestund: Frågor till kommunfullmäktige 18:00

23. Allmänhetens frågestund

24. Revisionsberättelse 2017 för Bollebygds kommun KS2018/78

25. Årsredovisning 2017 för Bollebygds kommunKS2017/247

26. Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda förtroendevalda i Bollebygds kommun2017

27. Årsredovisning 2017 för Sjuhärads samordningsförbund

28. Årsredovisning 2017 för Verner Olofssons stiftelse

29. Uppföljningsrapport februari 2018, Bollebygds kommun

30. Inkommen fråga: Fråga (FR) till bildnings- och omsorgsnämndens ordförande om ledsagning

31. Inkommen fråga: Fråga (SD) till kommunstyrelsens ordförande
om miljöstrategin

32. Inkommen fråga: Fråga (SD) till kommunstyrelsens ordförande
om översiktsplan

33. Inkommen fråga: Fråga (KD) till kommunstyrelsens ordförande om förbättring av kommunens lekplatser

34. Inkommen fråga: Fråga (SD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om tillfälliga moduler för förskolor och skolor i Olsfors och Bollebygd

35. Inkommen fråga: Fråga (SD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om modulerna på Lokes väg i Bollebygd

36. Inkommen fråga: Fråga (M) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om skattehöjning

37. Inkommen fråga: Fråga (M) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om bostäder i Töllsjö

38. Information från kommunstyrelsen