05 januari 2018

Justerat protokoll Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund

Protokoll från Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 2017-12-08

Protokollet finns tillgängligt på medlemskommunernas kommunkansli och på www.borasregionen.se
Originalprotokollet förvaras på Boråsregionen,
Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgsvägen 1 A, Borås.