07 februari 2019

Justerat protokoll från bildnings- och omsorgsnämndens individutskotts sammanträde 2019-02-04

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Bildnings- och omsorgsnämndens individutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-04
Anslag sätts upp 2019-02-05
Anslag tas ned 2019-02-25
Förvaringsplats för protokollet Individ- och familjeomsorgens närarkiv