12 juni 2019

Justerat protokoll från jävsnämnden 2019-06-11

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens digitala anslagstavla 2019-06-12. Anslaget tas ner 2019-
07-03. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal.