07 mars 2019

Justerat protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-03-06

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens digitala anslagstavla 2019-03-07. Anslaget tas ner 2019-
03-28. Protokollet förvaras i Kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportallänk till annan webbplats.