15 maj 2019

Justerat protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-05-14

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans: Socialnämndens sociala utskott
Sammanträdesdatum: 2019-05-14
Anslag sätts upp: 2019-05-15
Anslag tas ned: 2019-06-05
Förvaringsplats för protokollet: Individ- och familjeomsorgens närarkiv