15 april 2019

Justerat protokoll från utbildningsnämndens utskotts sammanträde 2019-04-10

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2019-04-15.
Anslaget tas ner 2019-05-07. Protokollet förvaras i Kommunhuset.