05 juni 2019

Justerat protokoll från valnämndens sammanträde 2019-05-29

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens digitala anslagstavla 2019-06-05. Anslaget tas ner 2019-
06-26. Protokollet förvaras i kommunhuset.