12 september 2019

Kungörelse

Ärendelista / Kallelse Kommunfullmäktige

Här hittar du hela kallelsenlänk till annan webbplats

1. Utbildning i nytt närvaro-/omröstningssystem i kf 15:30

2. Upprop

3. Val av protokollsjusterare

4. Meddelanden

5. Rapport från BoHäM-mötet 26 augusti 2019, i Mölnlycke

6. Svar på motion (S) om att hyra ut övervåningen i modulerna på Lokes väg till studenter

7. Svar på motion (S) om ledsagning i Bollebygds kommun

8. Svar på motion (MP) om sänkt bygglovstaxa för energisnåla hus

9. Svar på motion (FR) om att Trafikverket ska genomföra bullermätningar längs R40

10. Svar på motion (FR) om Trafikverkets närvaro i en invånar och brukardialog om gång- och cykelvägar

11. Svar på motion (V) om tillgänglighet för rörelsehindrade vid kommunens allmänna badplatser

12. Svar på motion (V) gällande mark för industrietablering

13. Svar på motion (V) om närtrafik till väg 180

14. Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag

15. Utbetalning av partistöd 2019 - Vänsterpartiet

16. Sammanträdesplan 2020 för kommunfullmäktige

17. Inkommen fråga; Fråga (S) till kommunstyrelsens ordförande om vision 2030

18. Inkommen interpellation: Interpellation (S) till kommunstyrelsens ordförande om
kommunens behov av lokaler

19. Inkommen motion: Motion (C) om bevarande av Bollebygds bibliotek

20. Inkommen motion: Motion (MP) om gränsdragning mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden inom plan och bygglagen

21. Befrielse från uppdrag som ersättare (S) i kommunfullmäktige

22. Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (S) i jävsnämnden

23. Val till föreningsarkivet i Bollebygds kommun

24. Val av revisor i Sjuhärads samordningsförbund, 2019-2022

25. Val av nämndemän till Borås tingsrätt, mandatperioden 2020-2023