14 november 2018

Kungörelse

Ärendelista / Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder 2018-11-15 i Bollebygdskolans samlingssal klockan 17.00

1. Utbildning i bl a omröstningsdosorna Suzanna Bengtsson,kommunsekreterare 16:00
2. Upprop. Sammanträdet börjar kl 17.
3. Val av protokollsjusterare
4. Meddelanden
5. Revidering av VA-taxa i Bollebygds kommun
6. Revidering av investeringsbudget - moduler för förskola Olsfors
7. Revidering av investeringsbudget - moduler för förskola Bollebygd centralort
8. Attestreglemente för Bollebygds kommun
9. Kommunal skattesats för Bollebygds kommun 2019
10. Val av kommunens revisorer samt ordförande och vice ordförandeför åren 2019-2022
11. Val av kommunstyrelse samt ordförande och vice ordförande, mandatperioden 2018-2022
12. Val av bildnings- och omsorgsnämnden samt ordförande och vice ordförande, mandatperioden 2018-2022
13. Val av samhällsbyggnadsnämnden samt ordförande och vice ordförande, mandatperioden 2018-2022
14. Val av valnämnden samt ordförande och vice ordförande, mandatperioden 2018-2022
15. Val av jävsnämnden samt ordförande och vice ordförande, mandatperioden 2018-2022
16. Val till stiftelsen Bollebygds hyresbostäder (Bollebo), mandatperioden 2018-2022
17. Val av styrelse för Åsastugorna, mandatperioden 2018-2022
18. Val av överförmyndare, mandatperioden 2018-2022
19. Val till Gryaab AB, mandatperioden 2018-2022
20. Val till Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF), mandatperioden 2018-2022
21. Val till Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, mandatperioden 2018-2022
22. Val till samordningsförbundet FINSAM, mandatperioden 2018-2022
23. Val till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, mandatperioden 2018-2022
24. Val till Verner Olofssons stiftelse, mandatperioden 2018-2022
25. Val av gode män vid lantmäteriförrättningar, mandatperioden 2018-2022
26. Val till Kollektivtrafikråd Sjuhärad, mandatperioden 2018-2022
27. Va av ombud vid föreningsstämma - Kommuninvest, mandatperioden 2018-2022
28. Regler för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder mandatperioden 2019-2022
29. Befrielse från uppdrag som ersättare (C) i kommunfullmäktige
30. Befrielse från uppdrag som ersättare (M) i jävsnämnden
31. Information från kommunstyrelsen
32. SKL ombudsval