02 oktober 2018

Kungörelse

Genom detta anslag kungörs att förslag till detaljplan för Bollebygds Prästgård 1:1 mfl, Prästgårdsgärdet, kommer vara ställas ut för samråd under perioden 3 oktober till 31 oktober 2018

Förslaget strider mot gällande översiktsplan eftersom jordbruksmark tas i anspråk. Området är idag inte detaljplanelagt. Beslut om samråd är fattat av samhällsbyggnadsnämnden 2018-08-20 §146.

Planhandlingarna hålls tillgängliga under sidorna för kommunens planarbete, samt genom utställning i biblioteket och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tingkullen, Gästgivaregränd 4.

Synpunkter på förslaget lämnas senast den 31 oktober 2018 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, via e-post till samhallsbygg@bollebygd.se eller via brev till Bollebygds kommun, SBF, 517 83 Bollebygd.

Samrådsmöte kommer hållas den 3 oktober 2018 klockan 18:00 i Bollebygdskolans matsal.