14 februari 2019

Kungörelse

Ärendelista / Kallelse Kommunfullmäktige

Här hittar du hela kallelsenlänk till annan webbplats

Kommunfullmäktige sammanträder 2019-02-14 klockan 17.00
i Bollebygdskolans samlingssal

1. Upprop

2. Val av protokollsjusterare

3. Information från kommunfullmäktiges presidium

4. Presentation av kommunrevisionen, Jan-Åke Andersson,ordförande kommunrevisionen

5. Meddelanden

6. Revidering av arvodesreglemente för förtroendevalda i Bollebygds kommun

7. Reglemente för socialnämnden

8. Reglemente för utbildningsnämnden

9. Val av socialnämnden samt ordförande och vice ordförande

10. Val av utbildningsnämnden samt ordförande och vice ordförande

11. Val av krisledningsnämnd, samt ordförande och vice ordförande

12. Val till Tolkförmedling Väst

13. Inkommen motion: Motion (S) om att möjliggöra deltagande i nämndsmöten på distans

14. Inkommen motion: Motion (S) om att bygga ett elljusspår i Rinna

15. Inkommen motion: Motion (S) om att hyra ut övervåningen i modulerna på Lokes väg till studenter

16. Inkommen interpellation: Interpellation (S) till kommunstyrelsens ordförande om ny skola, förskola i Kullaområdet

17. Inkommen interpellation: Interpellation (S) till kommunstyrelsens ordförande om hur Bollebygds kommun ska behålla och rekrytera personal

18. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om ändringar i lokala trafikföreskrifter

19. Inkommen fråga: Fråga (S) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande
om Hembygdsvägen 5