10 oktober 2018

Kungörelse om bygglovsansökan på Bollebygds Prästgård 1:9

En ansökan om bygglov för tillbyggnad av Bollebygds pastorat, benämnt Prästgården, har kommit in till samhällsbyggnadsnämnden
i Bollebygds kommun

Fastighetsbeteckningen är Bollebygds Prästgård 1:9 med adress Bollebygds Kyrkväg 1. Tillbyggnaden har en byggnadsarea om cirka 340 kvadratmeter och länkas samman på Prästgårdens nordvästra gavel. Tillbyggnaden är tänkt att inrymma ett församlingshem, aktivitets- och grupprum.

Sakägare och boende kan yttra sig över ansökan

Sakägare, boende, och övriga som berörs kan yttra sig över bygglovsansökan. Handlingar finns tillgängliga på samhällsbyggnadsförvaltningen, Gästgivaregränd 4, Bollebygd. Samhällsbyggnadsförvaltningen är öppen måndag till fredag 08:00 till 16:00.

Synpunkter lämnas senast 26 oktober

Eventuella synpunkter ska ha kommit in till oss senast fredagen den 26 oktober 2018. Synpunkterna lämnas skriftligen till:

Bollebygds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
517 83 Bollebygd