02 september 2019

Underrättelse om granskning

Detaljplan för del av Flässjum 1:16, Källevägen utställd för granskning

Ovanstående detaljplan i Bollebygds kommun är utställd för granskning mellan 2 september 2019 – 20 september 2019.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för cirka 6-8 bostäder i form av radhusbebyggelse. Förslaget innebär också att befintlig pumpstation kan vara kvar i befintligt läge samt att angöringsvägen förskjuts söderut. För området gäller idag en äldre byggnadsplan antagen av Borås kommun 1973. I gällande byggnadsplan är planförslagets område benämnt som allmän plats med beteckningen ”park eller plantering”.

Planområdet ligger inom Bollebygds tätort, strax öster om Bollebygds centrum. Planområdet ligger inom del av fastigheten Flässjum 1:16, Flässjum 1:116 samt del av Flässjum 12:77. Planområdet omfattar ett område på cirka 4 800 kvm. Flässjum 1:16 är privatägd och Flässjum 12:77 och Flässjum 1:116 ägs av kommunen. Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Granskningshandlingarna består av Plankarta, Illustrationskarta och Planbeskrivning. Under granskningstiden finns de tillgängliga på följande platser:

  • Kommunhuset, Ballebovägen 2 i Bollebygd
  • Huvudbiblioteket i Bollebygd,
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Gästgivaregränd 4 i Bollebygd, samt
  • på vår webbplats under pågående detaljplaneröppnas i nytt fönster

Den som har synpunkter på förslaget ska skriftligen skicka dem till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 517 83 Bollebygd

Eller via e-post: samhallsbygg@bollebygd.se

Synpunkter ska ha inkommit senast den 20 september 2019. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkter från granskning sammanställs i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunkterna förs planen till samhällsbyggnadsnämnden för antagande.

Om du har frågor angående detaljplanen är du välkommen att kontakta:
Max Lundell, Samhällsplanerare, 0734647115 eller via max.lundell@bollebygd.se