Vy över motorvägen som skär genom det gröna landskapet utanför Bollebygd

09 oktober 2018

Delårsrapporten visar att kommunen väntas gå plus vid slutet av året 

Kommunstyrelsen fastställde på måndagens möte kommunens delårsrapport 2018. I delårsrapporten ingår förutom en sammanställning av det ekonomiska utfallet en beskrivning av måluppfyllelse och verksamhet från januari till augusti.

Prognosen för helåret är ett resultat på 15,5 miljoner kronor. Resultatet motsvarar tre procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Reavinster till följd av exploatering ingår inte i överskottet utan tillkommer. Prognosen har förbättrats, jämfört med tidigare prognoser i april och februari.

- Resultatet ser något bättre ut än budget. Vi har en bra verksamhet och bra följsamhet mot budget, vilket är glädjande. Utmaningen inför 2019 är vår kostnadsutveckling, säger Peter Rosholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Elva mål uppnås helt och nio delvis

Av de totalt 24 mål som finns i budgeten förväntas i nuläget 11 att uppnås helt, 9 att uppnås delvis och 4 att inte nås. De mål som uppfylls är bland annat att skapa ökade möjligheter till sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden, att alla barn ska ha tillgång till en förskola där verksamheten är lärorik, att främja goda matvanor i skola och förskola och att eftersträva olika typer av bostäder i olika storlek, arkitektur och standard.

Bland de mål som inte beräknas nås under året finns målet om att vara bland de 50 högst rankade kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet, att minska sjukfrånvaron, att fler kommunala lokaler ska vara tillgänglighetsinventerade och inlagda i regionens tillgänglighetsdatabas samt ett utvecklat anhörigstöd.

God prognos för skatteintäkter och statsbidrag

Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag är plus 2,9 miljoner kronor. Kommunen kommer att resultatföra större delen av den avsättning som man gjort tidigare år för bygget av Bollebygdskolan, det ger ett överskott med cirka 5 miljoner kronor. Aktuell investeringsbudget är 146 miljoner kronor. Av den beräknas drygt 50 miljoner att utnyttjas. Kommunen kan självfinansiera 73 procent av investeringarna.

Antalet tillsvidareanställda i kommunen har ökat med 8,7 procent sedan augusti 2017 och ligger nu runt 630 personer.

Kort fakta kring delårsrapporten

Enligt lagen om kommunal redovisning ska varje kommun lämna minst en delårsrapport varje år. Detta är årets första och enda delårsrapport och gäller perioden januari-augusti. Den är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige. Det finns tre nämnder i kommunen som också lämnar var sin delårsrapport: bildnings- och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.