Barn leker ute på Odensgårdens förskolegård i Bollebygd.

16 november 2018

Nya förskolemoduler och höjda avgifter för vatten och avlopp

Kommunfullmäktige beslutade på senaste sammanträdet att skjuta till pengar för nya förskolemoduler i Bollebygd, att höja avgifterna för vatten och avlopp samt att skatten blir oförändrad nästa år.

Kommunfullmäktige beslutade att skjuta till ytterligare 500 000 kronor i investeringsbudgeten för att bygga moduler för fler förskoleplatser i Bollebygd. Kommunen har för närvarande stora svårigheter att erbjuda förskoleplatser i Bollebygds centralort. Nya moduler innebär runt 80 nya förskoleplatser och ska placeras i anslutning till den gamla Bollebygdskolan och den provisoriska förskolan Pärlan. Politikerna tog beslut om att tillföra pengar för förskolemoduler redan i juni i år, men efter det har prisbilden förändrats. Marknaden för moduler är ansträngd och kostnaderna har drivits upp efter att de första beräkningarna togs fram i våras. Även kostnader för markarbete har ökat. Därför behövde nya beslut tas i flera politiska nämnder om att skjuta till pengar. På grund av stora behov har beslut i alla politiska instanser skyndats på genom extrainsatta möten.

Inga förskolemoduler i Olsfors - behoven har minskat

I Olsfors har behoven av förskoleplatser tillfälligt minskat, bland annat till följd av utflyttning. Därför beslutade kommunfullmäktige att arbetet med tillfälliga förskolemoduler där avslutas och att medel för investeringen tas bort från budgeten. Men behovet av fler förskoleplatser finns framöver och bör lösas med en ny förskola. Läs mer om bristen på förskoleplatser i Bollebygd.

Höjd taxa för vatten och avlopp

Kommunfullmäktige beslutade att revidera taxan för vatten och avlopp. Det innebär att brukningsavgiften och anläggningsavgiften för kommunalt vatten och avlopp höjs med 10 procent. Kommunen står inför stora utmaningar för att kunna säkra dricksvattenleveransen och spill- och dagvattenavledningen på ett säkert och miljömässigt sätt, samt klara av ökade myndighetskrav och klimatförändringar. Med ett äldre ledningsnät och anläggningar som har stort underhållsbehov samt med reningsverk i Olsfors och Bollebygd som börjar nå sin maxkapacitet behöver kommunen göra stora och kostsamma investeringar framöver.

Nya avgifter gäller från 2019

De nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2019 och tillsvidare. Det innebär till exempel att brukningsavgiften för typhus A (en villa med en vattenförbrukning om 150 m3/år) ökar med 982 kronor per år till 10 802 kronor, inklusive moms. För att ansluta en villa med 800 kvadratmeter tomtyta till dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenanslutning (typhus A) ökar kostnaden för anläggningsavgiften från 179 300 kronor till 187 330 kronor.

Skatten blir oförändrad

Kommunfullmäktige fastställde skattesatsen 2019 till 21,59 per skattekrona, vilket innebär att kommunalskatten blir oförändrad.

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde kommer att finnas på vår digitala anslagstavla efter justering.