Ordförandeklubba som ligger ner på ett dokument på ett bord.

27 november 2018

Ny omsorgsnämnd – en av delarna som fastställdes i nya majoritetens budget

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta den nya majoritetens förslag till vision, mål och budget för 2019-2021. Den kommande styrande majoriteten består av Folkets Röst, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna.

I majoritetens budgetförslag framkommer att nuvarande bildnings- och omsorgsnämnd ska delas i två nämnder från 1 mars 2019. En ny nämnd ska skapas med ansvar för vård och omsorg, med nya nämndpolitiker och nämndsekreterare. Skola och barnomsorg hamnar under en ren utbildningsnämnd. Båda nämnder har separata budgetar och ansvar mot kommunstyrelsen. Förslaget innebär ökade kostnader, men tanken med förändringen är att effektivisera arbetet och öka insynen. Definitiva namn på nämnderna kommer att bestämmas i ett senare skede.

Flera huvudpunkter i budgetförslaget

Huvudpunkterna i budgetförslaget är kontrollerad tillväxt och ekonomi, verksamheterna i fokus med rätt person på rätt plats, en kommun öppen för privata alternativ samt ökad transparens, delaktighet och öppenhet. Kommunens vision 2025 kommer under mandatperioden att ändras till ”Bollebygd 2030”. Planen är en årlig tillväxt mellan 1,2 och 1,5 procent och ett ekonomiskt resultat på tre procent av skatter och generella statsbidrag över tid.

Extra medel till äldrevård och förskola

Den nya politiska majoriteten vill skjuta till extra medel till dels äldrevården, dels förskolan. Den vill även prioritera arbetet med en ny översiktsplan, ha en positiv inställning till privata initiativ i typiskt kommunala verksamheter, se till att privata exploateringar sker utan kostnad för kommunen samt utveckla dialogen med invånare och brukare.

I investeringsbudgeten finns satsningar på Tingshusparken, ny skola, åtgärder på Råssa återvinningscentral, ny vattentäkt och nytt vattenverk i Töllsjö samt reservvattenförsörjning i Bollebygd.

Andra beslut i kommunstyrelsen

  • Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplaneförslaget för del av Getabrohult 1:17, Hallaslätt. Syftet är att företaget Flügger vill utöka sin verksamhet vid Grönkullen, nordväst om befintlig lagerbyggnad.
  • Kommunstyrelsen föreslår att Länsstyrelsen utser Gunnel Brandt, Ingridh Anderén, Rune Kennborn till borgerliga vigselförrättare för tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022.