Krisorganisation

Kommunen har en förberedd organisation för en extraordinär händelse eller allvarlig samhällsstörning.

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner eller överhängande risk för sådana störningar samt kräver skyndsamma insatser

Vid en extraordinär händelse har kommunens krisledningsnämnd och krisledningsgrupp en central roll. Politikerna i krisledningsnämnden fattar de övergripande besluten och krisledningsgruppen, som består av tjänstemän från kommunkansliet och berörda förvaltningar, ansvarar för själva krisledningsarbetet. Alla händelser är inte extraordinära, utan vissa kriser kan hanteras inom ordinarie verksamhet. För detta har varje förvaltning tagit fram krisplaner som de följer.  

Information

Till sin hjälp har krisledningsgruppen en informationsorganisation som har till uppgift att besvara frågor på telefon och uppdatera information till allmänheten på kommunens hemsida.

Krisstöd/POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande)

Om det sker en större olycka eller katastrof har kommunen en krisstödsgrupp som har till uppgift att ta hand om människor som är i akut kris. Krisstödet ger stöd till drabbade individer och deras närstående. Krisstödet arbetar inte direkt på en olycksplats och inte heller med fysiskt skadade personer, utan ska kunna ge första hjälpen på det känslomässiga planet.

Krisstödet består av en ledningsgrupp och en stödgrupp.

I krisstödsledningsgruppen ingår personal från kommunen vårdcentralen och kyrkan i Bollebygd. I stödgruppen ingår personal som har utbildats att möta människor i kris.

Kommunens krisstöd aktiveras av räddningschef, polisinsatschef, kommunens TIB (tjänsteman i beredskap) eller social jour i Borås.

Kontakta politiker i Bollebygd direkt och se vilka uppdrag de har

I förtroendemannaregistret kan du se vilka som är ledamöter och ersättare i Krisledningsnämnden.

Sök politikerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster