Vackert hustak

Avgifter

Avgifter och matkostnader för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende.

Maxtaxa

Maxtaxan är den högsta avgift som gäller för vård, omsorg och service enligt SoL och HSL.

Samtliga redovisade avgifter räknas som hemtjänstinsatser och betalas sammanlagt med månadsbelopp för högkostnadsskydd enligt 8 kap. 5 § Socialtjänstlagen.

Den högsta nivån på avgiften för vård- och omsorg enligt SoL och HSL är en tolftedel av 53,92 % av prisbasbeloppet för hemtjänst, korttidsboende, trygghetslarm, dagverksamhet och kommunal sjukvård.

Det ger 2019 en högsta avgift på 2 089 kronor per månad för hemtjänst.

För särskilt boende gäller högst en tolftedel av 55,39% av prisbasbeloppet vilket 2019 ger en högsta avgift på 2 146 kronor per månad. 

Prisbasbeloppet för 2019 är beräknat till 46 500 kronor.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet består dels av ett minimibelopp och dels av en bostadskostnad och skall täcka den enskildes normala levnadskostnader. Förbehållsbeloppet baseras på prisbasbeloppet som fastställs av riksdagen varje år. För personer 60 år eller yngre är det en uppräkning av minimibeloppet på 10%.

För mer information se Avgifter 2019 till höger.