Invandring och integration

För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet föreslog regeringen i november 2015 en ny lag som innebär att alla kommuner ska bli skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Den 27 januari röstade riksdagen ja till regeringens förslag. Den nya lagen trädde i kraft den 1 mars 2016.

Bollebygds kommun har sedan flera år tagit emot nyanlända individer. Det handlar om individer som har fått uppehållstillstånd i Sverige och därför är redo att gå in i den så kallade etableringsfasen. Det är staten som har huvudansvaret för individerna under etableringsfasen, kommunerna har i uppdrag att ordna boendet.

När man deltar i etableringen har man en individuellt utformad handlingsplan från Arbetsförmedlingen där deltagande i svenska för invandrare (SFI) utgör en stor del, det ingår också samhällsorientering och i vissa fall planering för praktik eller arbete.

Etableringsfasen pågår under två år. All undervisning inom SFI och samhällsorientering sker i Borås.

De planerade lägenheterna i Töllsjö är ett komplement till hyresbeståndet i hela Bollebygd och kommer att vara tillgängligt för fler än gruppen nyanlända.

Flyktingguide i Bollebygd

Som ett led i att förbättra integrationen startar Bollebygds kommun ett projekt under hösten 2016 som heter flyktingguide i Bollebygd. Där kommer vi att aktivt engagera och samordna frivilliga insatser och föreningsliv för att underlätta för de nyanlända kommuninvånarna att komma in i föreningslivet och för att få kontakt med det lokala samhället.

I Bollebygd finns en flyktingsamordnare som ansvarar för att samordna de insatser som görs. Kontaktuppgifter finns i kolumnen till höger.