tågbana

Bild från sverigeförhandlingen.se

10 maj 2017

Ny möjlig utformning av järnväg Göteborg − Borås

I ett pressmeddelande meddelar Sverigeförhandlingen att diskussioner nu inletts mellan dem själva, Västra Götalandsregionen, berörda kommuner, Swedavia och Trafikverket om en möjlig ny inriktning för utbyggnaden av järnväg mellan Göteborg och Borås.

Det som diskuteras är att i en första fas trafikera sträckan med snabba regionaltåg, men samtidigt förbereda så att den kan byggas ut för höghastighetstrafik när övriga delar av sträckan Göteborg − Stockholm tillkommer.

I mars presenterades regeringens direktiv till Trafikverkets åtgärdsplanering (förslag till nationell plan) för perioden 2018-2029. I direktivet meddelade regeringen att målet är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas, så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer. Utbyggnaden ska ske etappvis och i den takt som ekonomin tillåter.

Regeringen pekade också ut att sträckorna Ostlänken mellan Järna – Linköping och sträckan Lund – Hässleholm, i ett tänkt höghastighetssystem, ska byggstarta under planperioden.

Mot denna bakgrund har Trafikverket sett att det ekonomiska utrymmet är begränsat för att kunna färdigställa höghastighetsjärnvägen Stockholm – Göteborg eller Stockholm – Malmö under den närmast kommande planperioden.

Nu diskuteras att i ett första skede bygga en dubbelspårig järnväg på sträckan Göteborg-Borås, med spår in till regionala stationer. Det möjliggör en robust regional trafik som är utbyggnadsbar för ett höghastighetssystem.

− Trafikverkets förslag till åtgärdsplanering lämnas till regeringen den 31 augusti. Inför det har nu en diskussion med Västra Götalandsregionen och berörda kommuner inletts. Ett väl utnyttjat omtag kan möjliggöra en lösning som på ett balanserat sätt svarar mot både de västsvenska och nationella behoven och skapar stora nyttor både initialt och på längre sikt, säger Håkan Wennerström, direktör i Trafikverket Region väst. Sverigeförhandlingens utgångspunkt är att nyttorna ska blir så stora som möjligt, samtidigt som kostnaderna hålls nere.

− Det finns nu möjlighet att diskutera och utveckla lösningar som bättre svarar mot såväl regionala som nationella behov. Planeringen har hittills utgått från att både höghastighetståg och regionala tåg ska samsas på samma spår på hela sträckan Göteborg – Borås. Med till exempel bibanor in till regionala stationer ökar kapaciteten och spårsystemet anpassas bättre för tåg med olika hastigheter.
Med det omtag som nu diskuteras kan sträckan Göteborg – Borås till en början trafikeras med effektiv regional trafik för att sedan byggas ut också för höghastighetståg när sträckan mellan Stockholm och Göteborg färdigställs, säger HG Wessberg på Sverigeförhandlingen.

Nu fortsätter dialogen mellan Västra Götalandsregionen, berörda kommuner, Swedavia, Sverigeförhandlingen och Trafikverket. I dialogen ingår både frågor om finansiering och utformning.

− Den här lösningen ökar möjligheten att bygga ytterligare någon station och bedriva tätare regionaltågstrafik, och det är därmed naturligt att en förhandling baserad på nyttor tas upp med fler parter än tidigare, säger HG Wessberg.

Pressmeddelandet

Läs pressmeddelandet på sverigeforhandlingen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster