Mobilmeny.

Om förskolan eller skolan skulle stänga

Information om vad som gäller vid en eventuell stängning av förskolor, skolor, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Bollebygds kommun

Den 19 mars 2020 beslutade riskdagen om en lag som möjliggör för regeringen att stänga förskolor, skolor och fritidshem vid extraordinära händelser i fredstid. Som komplement till denna lag har regeringen utfärdat en förordning som närmare reglerar en sådan stängning.

Vid ett eventuellt beslut från regeringen om stängning av förskolor och skolor kommer Bollebygds kommun att agera i enlighet med dessa bestämmelser.

Vem kan besluta att tillfälligt stänga förskolor, skolor, fritidshem och annan pedagogisk omsorg?

Förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasieskola kan tillfälligt stängas om

 • regeringen beslutar det
 • den som driver verksamheten (huvudmannen) beslutar det (exempelvis Bollebygds kommun för de kommunala verksamheterna eller ägaren av den fristående verksamheten)

När kan man tillfälligt stänga förskolor, skolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet?

Förskolor, skolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet kan i vissa fall tillfälligt stängas vid extraordinära händelser i fredstid. Ett exempel är för att hindra smittspridning av virussjukdomen covid-19.

Förutom att det ska vara en extraordinär händelse i fredstid krävs att någon av följande situationer är uppfyllda

 1. den som driver verksamheten (huvudmannen) bedömer att en så stor andel av personalen vid verksamheten är frånvarande med anledning av vissa samhällsfarliga sjukdomar ex. covid-19
 2. efter samråd med smittskyddsläkare som en åtgärd för att motverka spridning av vissa samhällsfarliga sjukdomar ex covid-19
 3. om verksamheten bedrivs i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen
 4. med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet
 5. regeringen beslutar det

Vad betyder det att verksamheten är stängd?

Med att en skolenhet är stängd menas

 • att skolenhetens lokaler är stängda för eleverna men att undervisning bedrivs där eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid, eller i både rum och tid eller
 • att någon verksamhet tillfälligt inte alls bedrivs

Med att en förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg är stängd menas

 • att någon verksamhet tillfälligt inte alls bedrivs

Omsorg för vissa barn och elever i förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk omsorg om verksamheten är stängd

Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

Förskola och fritidshem ska även erbjudas barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem.

Vem ansvarar för omsorg för vissa barn och elever om verksamheten är stängd?

Om en kommun beslutar att stänga en eller flera enheter har kommunen ansvar för de barn och elever som normalt deltar i den kommunala verksamheten.

Om en enskild huvudman stänger en eller flera enheter har den enskilde huvudmannen ansvar för de barn och elever som normalt deltar i den fristående verksamheten.

Om regeringen stänger enheter har hemkommunen (den kommun där eleven är folkbokförd) ansvar för att erbjuda omsorg till alla barn och elever som har rätt till det, även om de annars finns i fristående verksamheter eller i en annan kommun. Kommunen kan träffa avtal med enskilda huvudmän och andra kommuner om att de ska ha fortsatt ansvar för elever som normalt går i deras verksamheter.

Länkar för mer information

Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid (på riksdagens webbplats) Länk till annan webbplats.

Förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta (riksdagens webbplats) Länk till annan webbplats.

Det finns också så kallade förordningsmotiv, som ytterligare förklarar den förordning som trädde i kraft söndagen den 22 mars.
Förordningsmotiv till förordningen (riksdagens webbplats) Länk till annan webbplats.

För att hindra smittspridning av virussjukdomen covid-19 kan regeringen eller en huvudman för förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet fatta beslut om att stänga verksamheten.

Om verksamheten stängs måste vissa vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet fortsatt erbjudas omsorg för barn.

Förskola och fritidshem ska även erbjudas barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem.

Om verksamheten stänger har du som vårdnadshavare möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet eller att ditt barn har behov av särskilt stöd som bara kan ges i förskola eller fritidshem.

Du har dock bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångpunkt den andra ta hand om barnet.

Hur vet jag om jag deltar i samhällsviktigt verksamhet?

Din arbetsgivare eller uppdragsgivare gör en bedömning av

 • om den bedriver samhällsviktig verksamhet som omfattas av föreskriften MSBFS 2020:3
 • vilken verksamhet inom den egna samhällsviktiga verksamheten som är prioriterad och vilken personal man behöver för att klara detta

Prata med din arbetsgivare eller uppdragsgivare för att få veta om du är en av de som behövs

Räcker det att man som vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet för att barnet ska ha rätt till omsorg?

Nej. Varje vårdnadshavare bör se över möjligheten att hålla barnen hemma, eftersom syftet med en eventuell stängning är att minska risken för smittspridning. Om det finns en annan vårdnadshavare som kan ansvara för barnet är utgångspunkten att den andra vårdnadshavaren gör det. Om denna vårdnadshavare är förhindrad att ta hand om barnet, t.ex. på grund av sjukdom, eller om vårdnadshavarna inte bor tillsammans, kan dock behov av omsorg finnas. Tänk på att äldre släktingar eller personer i andra riskgrupper inte anlitas som barnvakt i dessa tider.

Hur vet jag om mitt barn ska erbjudas förskola eller fritidshem på grund av behov av särskilt stöd?

Ta kontakt med ditt barns rektor för en dialog kring om ditt barn har sådant behov av särskilt stöd i sin utveckling som menas i förordningen.

Hur ska jag göra om jag behöver omsorg?

Om verksamheten är stängd och du behöver omsorg och inte har kunnat ordna det på egen hand, ska du anmäla ditt behov av omsorg.

Barn och elever som går i en kommunal verksamhet i Bollebygds kommun

Om ditt barn går i förskola på Eriksgården, Nolån, Krokdal, Ekdalen, Odensgården, Söråns förskola eller Nya Slättängsgårdens förskola eller i skola på Bollebygdskolan F-3, Bollebygdskolan 4-6, Töllsjöskolan eller Örelundskolan ska du

 • om Bollebygds kommun beslutar att stänga verksamheten göra anmälan om behov av omsorg till Bollebygds kommun oavsett vart ditt barn är folkbokfört
 • om regeringen beslutar att stänga verksamheten göra anmälan om behov av omsorg till den kommun där ditt barn är folkbokfört. För barn och elever folkbokförda i Bollebygds kommun gör du anmälan till utbildningsförvaltningen på blanketten som finns på denna sida.

Barn och elever som går i en fristående verksamhet och är folkbokförda i Bollebygds kommun

Om ditt barn går i förskola, skola eller annan pedagogisk omsorg i en fristående verksamhet men är folkbokförda i Bollebygds kommun ska du

 • om huvudmannen beslutar att stänga verksamheten göra anmälan om behov av omsorg till huvudmannen
 • om regeringen beslutar att stänga verksamheten göra anmälan om behov av omsorg till Bollebygds kommun

Barn och elever som går i kommunal verksamhet i annan kommun och är folkbokförda i Bollebygds kommun

Om ditt barn går i en kommunal verksamhet i en annan kommun och är folkbokförda i Bollebygds kommun ska du

 • om den andra kommunen stänger sin verksamhet göra anmälan om behov av omsorg till den andra kommunen
 • om regeringen beslutar att stänga verksamheten göra anmälan om behov av omsorg till Bollebygds kommun

Vem ansvarar för omsorg för vissa barn och elever om verksamheten är stängd?

Om en kommun beslutar att stänga en eller flera enheter har kommunen ansvar för de barn och elever som normalt deltar i den kommunala verksamheten.

Om en enskild huvudman stänger en eller flera enheter har den enskilde huvudmannen ansvar för de barn och elever som normalt deltar i den fristående verksamheten.

Om regeringen stänger enheter har hemkommunen (den kommun där eleven är folkbokförd) ansvar för att erbjuda omsorg till alla barn och elever som har rätt till det, även om de annars finns i fristående verksamheter eller i en annan kommun. Kommunen kan träffa avtal med enskilda huvudmän och andra kommuner om att de ska ha fortsatt ansvar för elever som normalt går i deras verksamheter.

Hur kommer Bollebygds kommun bedriva verksamhet om regeringen stänger förskolor och skolor?

Hur många och vilka förskolor och fritidshem som kommer vara öppna i Bollebygd bestämmer kommunen när vi ser hur många platser som behövs.

Bedöm om din verksamhet är samhällsviktig

Som verksamhetsutövare, till exempel arbetsgivare eller uppdragsgivare, ska du bedöma om företaget/organisationen bedriver samhällsviktig verksamhet utifrån föreskriften MSBFS 2020:3 och allmänna råd MSBFS 2020:4.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram ett stöd för att hjälpa dig som verksamhetsutövare att bedöma om din verksamhet, eller delar av den, är samhällsviktig vid en stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Stödet hjälper dig även att identifiera och planera för vilken personal som behövs för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

I bedömningen ska du

 • bedöma hur personalberoende den samhällsviktiga verksamheten är,
 • identifiera vilka arbetstagare som har en nyckelroll eller nyckelkompetens

Tänk på att

 • ta hänsyn till stödjande tjänster som verksamheten är särskilt beroende av. Exempel på sådana är lokalvård, tvätt av skyddskläder, IT-support, med mera
 • bedöma behovet av samtlig personal, dvs. både ordinarie personal och personal som anställts för att tillfälligt stärka upp samhällsviktig verksamhet

När bedömningen är gjord ska du

 • ta ställning till vilka arbetstagare tillika vårdnadshavare som behövs för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet,
 • meddela aktuell arbetstagare/vårdnadshavare att denna behövs för att bedriva samhällsviktig verksamhet
 • be arbetstagaren att anmäla eventuellt behov av om omsorg vid en stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamehet
 • om huvudmannen begär intyg från vårdnadshavaren, ska du intyga att arbetstagaren är i behov av omsorg. OBS: Det är mycket viktigt att ta i beaktande att ett intyg inte ska innehålla detaljerade beskrivningar av arbetsuppgifter eller kompetenser.