Barn och lärare som julpysslar

16 januari 2019

Anknytning i förskolan för trygga relationer

Förskollärare i Bollebygds kommun har under året gått en utbildning kring anknytningspedagogik i förskolan. Anknytningsteorin är en teori som handlar om nära och känslomässiga relationer samt deras betydelse för individens utveckling.

Barn som utvecklat en trygg anknytning till minst en vuxen på förskolan litar på att de blir tröstade när behov uppstår, de kan då slappna av och ägna sig åt lek och utforskande.

Förskollärare från förskolorna Ekdalen, Erikstorp och Slättängsgården i Bollebygds kommun har under året gått en utbildning kring anknytning i förskolan i form av fem handledningstillfällen på distans och föreläsningar av forskare och författare Birthe Hagström.

Utbildningen har bestått av ett flertal skypemöten där handledare från tre förskolor diskuterat kapitel ur boken ”Anknytning i förskolan – vikten av trygghet för lek och lärande och teorin” tillsammans med Birthe Hagström. Handledarna har sedan tillsammans med sina kollegor på förskolorna diskuterat kapitlet de läst utifrån ett par diskussionsfrågor.

– Det har varit jättekul att lära sig om anknytningspedagogik! Det har varit intressant att omvandla teorin som vi lärt oss till det dagliga arbetet, säger Catarina Alleborg, förskollärare på Ekdalens förskola som varit handledare under året.

Arbetet har även mynnat ut till att det nu ska skrivas en gemensam handlingsplan för inskolning som kommer att användas av alla förskolor i kommunen.

– Vi har fått redskap att använda vid inskolning av barnen, vi har kunnat förtydliga för föräldrarna varför barnen reagerat som de gör och på så sätt även lugna dem, säger Catarina Alleborg.

Handledningen beskrivs som mycket givande och de har kunnat diskutera frågor med kollegor i huset. I arbetslaget på Ekdalens förskola ska man fortsätta diskutera punkter från kapitlen på egen hand för att fortsätta utveckla sin kunskap även nu när kursen är över.

- Det har varit en aha-upplevelse att läsa vissa delar av boken och det har varit väldigt givande att praktisera det vi läst, säger Regina Blomgren, förskollärare på Ekdalens förskola.

Utbildningen har gett dem ett nytt sätt att se på barnen och hur de reagerar i olika situationer. De har tack vare den nya kunskapen kring anknytningspedagogik hittat sätt att hjälpa barnen framåt och lärt sig tolka behov.

Under 2018 har Ekdalens, Eriksgårdens och Nya Slättängsgårdens förskola gått utbildning i anknytningsteori och i mars 2019 startar Odensgården, Kroksdals och Söråns förskola igång med samma projekt. Handledarna från 2018 år period kommer medverka på första mötet och berätta om sina erfarenheter.

Föreläsningar för personal den 29 oktober

Årets utbildning i anknytning rundades av med en dag av föreläsningar tillsammans med Birte Hagström den 29 oktober. Förmiddagen var en fortsättning på vårens arbete kring anknytning i förskolan och det hölls även ett handledningstillfälle för förskolornas handledare i projektet.

Att ta hjälp av andra

Västra götalandsregionen arbetar tillsammans med kommuner med projektet Kraftsatsning fullföljda studier, vilket är en samling satsningar för att så många elever som möjligt ska gå ut skolan med godkända betyg. En av dessa satsningar är anknytningsteori och anknytningspedagogik i förskolan. Anknytningsteori är en teori som handlar om nära och känslomässiga relationer samt deras betydelse för individens utveckling.

Vi lär oss att skapa relationer genom erfarenhet. Den eller de personer som tar hand om oss när vi föds är livsviktiga för oss eftersom vi är helt hjälplösa utan dem. Det har en tendens att prägla vårt sätt att relatera till andra människor för resten av livet. Vi utvecklar ett anknytningsmönster, ett karaktäristiskt sätt att relatera till andra människor, som kännetecknar hur vi formar relationer även i vuxen ålder.

En del barn har egna svårigheter eller en hemsituation där det finns stora brister vad gäller den fysiska, känslomässiga och sociala omvårdnaden. Forskning visar på att trygga relationer med pedagoger i förskolan kan göra det lättare för barnen att ta hjälp av andra när svårigheter uppstår. Som ett led i satsningen har skolans personal bjudits in till föreläsningarna eftersom det även i skolan är viktigt för barn att veta att det finns trygga vuxna att vända sig till och som bryr sig om hur barnet har det. En förhoppning är att satsningen på sikt kan leda till ett ökat samarbete kring barnen och deras familjer och att fler elever fullföljer sina studier.