Mobilmeny.

Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning av Töllsjöskolan, Bollebygds kommun

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning på Töllsjöskolan avseende verksamhetens kvalitet i förhållande till mål och andra riktlinjer. En kvalitetsgranskning ska belysa hur väl skolorna klarar sitt uppdrag att ge varje elev förutsättningar att nå de nationella målen. Målen och riktlinjerna framgår framför allt av den läroplan och de kursplaner eller motsvarande styrdokument som gäller för utbildningen.

Granskningen visar att

  • Rektorn leder och styr i flera delar skolans utveckling.
  • Undervisningen främjar i flera delar elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden,
  • Skolan arbetar i flera delar så att utbildningen präglas av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete.
  • Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i bedömning och betyg ges i flera dela men utvecklingsområden finns.

De föreslår följande utvecklingsområden

  • Rektorn behöver leda ett strategiskt jämställdhetsarbete på skolenheten för att säkerställa att alla elever, oavsett könstillhörighet, ges samma förutsättningar att lära och utvecklas.
  • Rektorn behöver säkerställa att lärarna ger eleverna möjlighet till att vara delaktiga i planering och uppföljning av undervisningen och i sitt eget lärande.
  • Rektor behöver se till att eleverna involveras på ett bättre sätt i arbetet med att skapa studiero.
  • Rektor behöver se till att lärarna ges förutsättningar att kvalitetssäkra bedömningen och betygssättningen i samtliga ämnen i syfte att göra denna likvärdig.

Skolinspektionens kvalitetsgranskning är ett bra stöd i vårt arbete med att utveckla verksamheten på skolan, säger Ann-Christin Pinola, rektor.

Nu kommer Töllsjöskolan arbeta med dessa utvecklingsområden och huvudmannen kommer redovisa de förbättringsåtgärder, som vidtagits till Skolinspektionen, i december.