Förskollärarna Sofia Ekhede, Michaela Linden, Annika Jonshede och Hanna Johansson.

Förskollärarna Sofia Ekhede, Michaela Linden, Annika Jonshede och Hanna Johansson, som vidareutbildar sig till språk- läs- och skrivutvecklare.

21 januari 2019

Läsning och språk ska lyftas i förskolorna

Kommunen gör en satsning på att förbättra kvaliteten och undervisningen med språk-, läs- och skrivutveckling i förskolorna. Sedan våren 2018 går fyra förskollärare en utbildning i Skolverkets regi för att bli språk-, läs- och skrivutvecklare.

- Språk- och kunskapsutveckling går hand i hand. Att ha ett rikt och välfungerande språk är en förutsättning för att kunna utvecklas och tillgodogöra sig kunskaper inom alla områden i skolan och i livet. Kunskapen tar vi med oss och använder för att utveckla detta område i förskolorna i Bollebygd, säger Annika Jonshede, förstelärare i förskolan och en av förskollärarna som genomgår utbildningen.

Flera aspekter tas upp under utbildningen

Utbildningen tar upp olika aspekter kring barns språk-, läs- och skrivutveckling och är en statlig satsning. Under åtta utbildningsdagar fördelade på fem tillfällen under 2018-2019 får förskollärarna ta del av föreläsningar varvat med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Mellan utbildningstillfällena arbetar de med uppgifter knutna till sin roll.

Det har bland annat handlat om att läsa litteratur i ämnet, som till exempel boken "Undervisning i förskolan - att skapa lärande undervisningsmiljöer" av Ann S Pihlgren. Det har också handlat om en del kvalitetsarbete, det vill säga processer som behöver belysas för att öka kvaliteten inom dessa områden.

Reviderad läroplan lyfter högläsning och lärande

Den reviderade läroplanen för förskolan som träder i kraft i juli 2019 lyfter högläsning och lärande. De fyra utvecklarna kommer att ha ett handledande uppdrag, som ska verka för det kollegiala lärandet bland medarbetarna. Genom utvecklare på flera förskolor i kommunen kan kompetensen växa bland annat kring olika sätt att arbeta med högläsning och samtal om text. Den här typen av kollegialt lärande tillsammans med utvecklare i det ordinarie arbetet på förskolan är en vetenskapligt bevisad och effektfull kompetensutveckling.

- Vi hoppas att detta ska leda till att vi på alla förskolor kan bli mer medvetna om och förbättra hur vi ger barnen möjligheter att utvecklas inom områden som handlar om språk, läsning och skrivning. Det finns ett stort engagemang och en stark vilja hos oss SLS-utvecklare att göra något riktigt bra av den här satsningen, säger Annika Jonshede.

Fortbildning för arbetslagen på alla förskolor

Under våren 2019 är tanken att de fyra utvecklarna tillsammans med förskolecheferna ska prioritera utvecklingsområden. Därefter följer ett arbete med att hitta vägar för fortbildning i arbetslagen ute på förskolorna kring de områden som ska prioriteras.

- Vi vill att det ska leda till ökad medvetenhet bland våra medarbetare, om hur de ska arbeta mot de nationella målen och ge barnen förutsättningar att öka lärande inom språk-, läs och skrivutveckling, säger förskolechef Linda Andersson.